لعنت*********سياووش قميشي من براي تو مي خونم هنوز از اين ور ديوار هر جاي گريه كه هستي
توسط : MCLAREN
لعنت*********سياووش قميشي
من براي تو مي خونم هنوز از اين ور ديوار
هر جاي گريه كه هستي خاطره هاتو نگهدار
تو نميدوني عزيزم حال روزگار ما رو
توي ذهن آينه بشمار تك تك حادثه ها رو
خورشيدو از ما گرفتن شكرشب ستاره پيداست
از نگاه ما جرقه صد تا فانوسه يه روياست

من براي تو مي خونم بهترين ترانه ها رو
دل ديوارو بلرزون تازه كن خلوت ما رو
هم غصه بخون با من تو اين قفس بي مرز
لعنت به چراغه سرخ لعنت به چراغه سبز
MCLAREN
جمعه 6/3/1384 - 22:59
پسندیدم 0
UserName