مخفى ماندن اسباب و علل هستى براى شكاكان
توسط : bahaar88
فرمود كه اى مفضل! آنانى كه شك مى كنند در وجود صانع عالم، جاهلند به اسباب و اغراض كه در خلق عالم به عمل آمده، و قاصر است فهم هاى ایشان از دریافت حكمت ها كه بارى تعالى مرعى داشته در آفریدن اصناف مخلوقات در دریا و صحرا و كوه و دشت.
پس به سبب كوتاهى دانش خود طریق انكار پیموده اند و به جهت ضعف بصیرت خود راه تكذیب و عناد گشوده اند تا آن كه منكر شده اند كه موجودات را خالقى هست و دعوى مى كنند كه عالم را مدبرى نیست، و آنچه واقع مى شود از روى صنعت و تقدیر و حكمت و تدبیر نیست.
حق تعالى بلندتر است از آنچه ایشان وصف مى كنند و خدا لعنت كند ایشان را (كه) راه حق واضح به كدام سو مى روند.(1)
پس ایشان در ضلالت و كورى حیرت خود مانند كورى چندند كه داخل شوند در سرائى كه در نهایت استحكام و نیكوئى بنا شده باشد و فاخرترین فرشها در آن گسترده باشند و آنچه در كار باشد از انواع ماءكول و مشروب و پوشیدنى و سایر چیزهایى كه آدمى به آن محتاج است در آن مهیا كرده باشند، و هر چیزى را در محل خود و جاى مناسب خود قرار داده باشند به اندازه نیكو و تدبیر درست، پس آن كوران در آن سراى رفع البنیان به جانب راست و چپ تردد كنند و داخل بیوت آن شوند با دیده هاى بسته كه نه بناى سرا را مشاهده نمایند و نه آنچه در آنجا براى اهلش مهیا كرده اند و بسا باشد كه كورانه پا زنند بر ظرفى یا چیزى كه در موضع خود گذاشته شده و غایت احتیاج به او داشته باشند و ندانند كه به چه جهت در آن موضع گذاشته اند و براى چه مهیا كرده اند و به این سبب به خشم آیند و غضبناك شوند و مذمت كنند سرا و بنا كننده سرا را.
----------------------------------------------
1-نك: سوره توبه، آیه 30.
-----------------------------------------
مفضل بن عمر
ترجمه: علامه محمد باقر مجلسى
دوشنبه 6/8/1392 - 17:16
پسندیدم 0
UserName
x