كیفیت ولادت جنین
توسط : bahaar88
و پیوسته این غذا به او مى رسد تا خلقش تمام مى شود و بدنش مستحكم مى شود، و پوستش قوت مباشرت هوا به هم رساند، و از سردى و گرمى متضرر نشود، و دیده اش تاب دیدن روشنائى به هم رساند، چون چنین شد مادرش ‍ را در درد زائیدن از جا برمى آورد و او را بى تاب مى كند تا از او متولد مى شود.
-----------------------------------------
مفضل بن عمر
ترجمه: علامه محمد باقر مجلسى
دوشنبه 6/8/1392 - 17:16
پسندیدم 0
UserName
x