غذاى نوزاد
توسط : bahaar88
و چون از مضیق رحم به وسعتگاه جهان در آمد و به نوع دیگر از غذا محتاج شد، مدبر حقیقى همان خون كثیف را كه در رحم، غذاى او بود به شیر لطف مبدل مى گرداند، و كسوت گلگون خون را از او كنده، لباس سفید شیر را بر او مى پوشاند و مزه و رنگ و صفاتش متبدل مى شود زیرا كه در این حالت این غذا براى بدن او از غذاى سابق موافق تر است.
و در همان ساعت كه به این نوع از غذا محتاج مى شود، به حكم حكیم قدیر غذاى شیر براى او مهیاست و به الهام الهى زبان بیرون مى آورد، و لبها را مى جنباند و طالب غذا مى شود (1)، در آن وقت دو پستان مادر براى او مانند دو مشك كوچك آویخته كه هر وقت كه طلب غذا كند براى او مهیا باشد، پس مادام كه بدنش تر و نازك است و امعایش باریك و اعضایش نرم و لطیف است تاب غذاهاى غلیظ ندارد به این شیر اغتذا مى نماید.
----------------------------------------------
1-على (ع) در نهج البلاغه به این حكمت خداوندى اشاره كرده و گوید: فمن هداك لاجتراء الغذاء من ثدى امك: چه كسى تو را آموخت كه غذا را از پستان مادر بمكى. نهج البلاغه، خطبه 162.
-----------------------------------------
مفضل بن عمر
ترجمه: علامه محمد باقر مجلسى
دوشنبه 6/8/1392 - 17:15
پسندیدم 0
UserName
x