روئیدن دندان كودك
توسط : bahaar88
و چون نشو و نما كرد و بزرگتر و قویتر شد و محتاج شد به غذائى كه در آن صلابتى باشد تا بدنش محكم شود و اعضایش قوت گیرد، مى رویاند از براى او آسیاهاى خرد كننده از دندانهاى تیز كه بخاید غذاهاى صلب را و نرم كند كه آسان باشد بر او فرو بردن آنها و بر این احوال نمو مى كند تا به حد بلوغ مى رسد.
-----------------------------------------
دوشنبه 6/8/1392 - 17:15
پسندیدم 0
UserName
x