اثبات خدا
توسط : bahaar88
پس فرمود كه: كیست آن كه مترصد احوال انسان است و او را در هر حال و به آنچه مناسب اوست مى رساند مگر آن خداوندى كه او را از سراى عدم به ساحت وجود آورده و متكفل مصالح او گردیده؟ اگر اشیاء به اهمال و بى مدبرى بر این نظام و نسق تواند بود، باید كه تدبیر و تقدیر باعث اختلال امور گردد.
و این سخن در غایت رسوائى و بطلان است و دلیل جهل گوینده آن است، و هر (ذى) عقل مى داند كه از خلاف تدبیر، انتظام نمى آید و تدبیر موجب اختلال امور نمى شود، خدا بلندتر است از آنچه ملحدان مى گویند (به) بلندى بسیار.(1)
----------------------------------------------
1-سوره اسراء، آیه 43.
-----------------------------------------
مفضل بن عمر
ترجمه: علامه محمد باقر مجلسى
دوشنبه 6/8/1392 - 17:14
پسندیدم 0
UserName
x