منفعت گریه اطفال
توسط : bahaar88
بشناس اى مفضل منفعت گریه اطفال را و بدان كه در دماغ اطفال رطوبتى هست كه اگر بماند علتها و دردهاى عظیم در ایشان احداث مى نماید مانند كورى و امثال آن،، پس گریه این رطوبت را از سر ایشان فرود مى آورد و باعث صحت بدن و سلامتى ابصار ایشان مى گردد، پس چنانچه طفل به گریه منتفع مى گردد و بر پدر و مادر منفعت آن پنهان است و ایشان سعى مى كنند كه او را ساكت گردانند و به هر حیله مى خواهند او را خاموش كنند كه از گریه باز ایستد به سبب آن كه نمى دانند كه گریه براى او اصلح است و عاقبتش نیكوتر است. هم چنین جایز است كه در بسیارى از چیزها منفعت ها باشد كه ملحدان كه مذمت تدبیر خالق مى كنند ندانند و اگر بدانند و بفهمند این معنى را حكم نخواهند كرد بر چیزى از چیزهاى عالم كه در آن منفعتى نیست به سبب آن كه حكمت آن را ندانند زیرا كه بسیارى از آنها را كه منكران نمى دانند عارفان مى دانند و بسى از آنها كه علم مخلوق از آن قاصر است و علم حق تعالى به آن احاطه كرده است.
-----------------------------------------
مفضل بن عمر
ترجمه: علامه محمد باقر مجلسى
دوشنبه 6/8/1392 - 17:12
پسندیدم 0
UserName
x