فایده و حكمت سرازیر شدن آب دهان اطفال
توسط : bahaar88
و اما آبى كه از دهان اطفال جارى مى شود و اكثر اوقات سبب دفع رطوبتى مى گردد كه در بدن ایشان بماند، هر آینه احداث دردهاى عظیم در ایشان نماید چنانچه مى بینى كسى را كه رطوبت بر او غالب مى شود یا دیوانه و مخبّط مى شود یا به فلج و لغوه و اشباه آن مبتلا مى گردد.
پس خداوند علیم در كودكى مقرر گردانیده كه این رطوبت از دهان ایشان دفع شود تا موجب صحت ایشان در بزرگى گردد. و تفضل كرده است بر خلق خود به آنچه جاهلند به حكمت آن و لطف كرده است بر ایشان به آنچه نمى دانند آن را.
و اگر بشناسند نعمتهاى او را بر خود، هر آینه تفكر در آنها مشغول گرداند ایشان را از ارتكاب معصیت او، منزه است خداوندى كه بزرگ و كامل است نعمتهاى او بر مستحقین و غیر ایشان از خلق بى پایان، و بلندتر است از آنچه مى گویند مبطلان و ملحدان بلندى بسیار.
-----------------------------------------
مفضل بن عمر
ترجمه: علامه محمد باقر مجلسى
دوشنبه 6/8/1392 - 17:12
پسندیدم 0
UserName
x