آفرینش آلات توالد و تناسل
توسط : bahaar88
اكنون نظر كن اى مفضل كه قدیر ذوالمنن چگونه آلات مجامعت را در مرد و زن آفریده بر وجهى كه مناسب حكمت آن است، پس مرد را آلتى داده كه منتشر و بلند مى شود با نطفه و به سبب آن به قعر رحم مى رسد چون مى باید كه آب خود را در دیگرى بریزد و براى زن ظرف عمیقى آفریده كه آب مرد و زن هر دو در آنجا جمع مى شود و گنجایش ‍ فرزند داشته باشد در آن ظرف و مصون و محفوظ باشد تا هنگامى كه بدنش مستحكم شود و بیرون خرامد آیا این از تدبیر حكیم لطیف نیست سبحانه و تعالى عما یشركون؟
-----------------------------------------
مفضل بن عمر
ترجمه: علامه محمد باقر مجلسى
دوشنبه 6/8/1392 - 17:11
پسندیدم 0
UserName
x