حكمت در خلقت هر یك از اعضاى بدن و فواید آنها
توسط : bahaar88
تفكر كن: اى مفضل در همه اعضاى بدن و تدبیر آنها كه هر یك براى غرضى و حاجتى آفریده شده اند. دست ها براى كار كردن و پاها براى راه رفتن، چشمها براى دیدن، و دهان از براى غذا خوردن، و معده براى هضم كردن، و جگر براى جدا كردن اخلاط بدن، و منافذ بدن براى بیرون رفتن فضلات تا هنگام دفع، و فرج براى حصول نسل و همچنین جمیع اعضا اگر تاءمل كنى در آنها و نظر و فكر خود را به كار فرمائى مى دانى كه هر یك براى كارى خلق شده اند و براى مصلحتى مهیا گردیده اند.
-----------------------------------------
مفضل بن عمر
ترجمه: علامه محمد باقر مجلسى
دوشنبه 6/8/1392 - 17:8
پسندیدم 0
UserName
x