چگونگى هضم غذا
توسط : bahaar88

چگونگى هضم غذا (1)
تفكر كن: اى مفضل در تدبیر حكیم قدیر در رسیدن غذا به جمیع بدن، به درستى كه اول غذا وارد معده مى شود و معده آن را طبخ مى دهد، هضم مى كند و خالص آن را به جگر مى فرستد در عروق باریكى چند كه در میان معده و جگر هستند، و این عروق مانند پالایشند براى غذا كه نرسد از ثقل غذا چیزى به جگر كه باعث جراحت آن گردد زیرا كه جگر نازك است و تاب غذاى خشن و غلیظ را ندارد، پس جگر صافى غذا را قبول مى كند و در آنها به لطف تدبیر حكیم خبیر مستحیل به خون و بلغم و صفرا و سودا میشود و از جگر راهها و مجارى به سوى سایر بدن هست كه خون از آن مجارى و عروق به سایر بدن مى رسد مانند مجارى كه در زمین براى آب مهیا كنند تا به همه زمین جارى گردد و آنچه خبائث و زیادتى هاست جارى مى شود و به سوى اوعیه اى كه براى آنها خلق شده است و آنچه از صفرا است به سوى زهره (2) مى رود و سودا به سوى سپرز مى رود، و رطوبت ها به سوى مثانه جارى مى شود.
پس تاءمل كن حكمت تدبیر حق تعالى را در تركیب بدن و گذاشتن هر یك از اعضاء در جاى خود و مهیا كردن اوعیه و ظرفها در آن براى فضول اغذیه و اخلاط تا آن كه این زیادتى ها و كثافتها در بدن پهن نشوند كه مورث فساد بدن و دردها شوند.(3)
پس صاحب بركت و نعمت است خداوندى كه نیكو كرده است تقدیر را و محكم گردانیده است تدبیر را و او را است حمد و ستایش چنانچه اهل و مستحق آن است.
----------------------------------------------
1-كورسى موریس در راز آفرینش مى گوید: تا به حال هزاران كتاب درباره هاضمه و طرز كار دستگاه گوارش ‍ نوشته ولى هر سال كشفیات جدیدى در این زمینه مى شود و آن قدر مطالب تازه در این باره نوشته مى شود كه موضوع همیشه تازگى دارد، اگر ما جهاز هاضمه را به یك آزمایشگاه شیمیایى تشبیه كنیم، و مواد غذایى را كه به درون آن مى رود، مواد خام این آزمایشگاه بدانیم، آن وقت حیرت مى كنیم كه عمل هضم تا چه اندازه كامل است، كه هر چیز خوردنى را هضم مى كند و تحلیل مى برد. معده غذاهاى گوناگونى كه در آن مى ریزد، موادى را كه مفید تشخیص بدهد انتخاب نموده با مواد شیمیایى كه خود تولید كرده است مخلوط مواد زاید آن را دفع، و بقیه را به انواع گوناگون تقسیم و به مصرف ترمیم گوشت، پوست، استخوان، مو، خون و رگ و غیره مى رساند، و میلیاردها سلول كه در بدن انسان زندگى مى كنند از آن تغذیه مى شوند.
2-كیسه صفرا.
3-اگر صفرا داخل خون شود تولید بیمارى یرقان (زردى) و چنانچه بول از جریان طبیعى خود باز ماند بدن مسموم و آدمى هلاك گردد.
-----------------------------------------

دوشنبه 6/8/1392 - 17:7
پسندیدم 0
UserName
x