مرحله آغازین رشد بدن و كیفیت تكوّن آن در رحم
توسط : bahaar88
مفضل گفت كه: گفتم: وصف نما براى من نشو و نمو بدن را در همه احوال تا به حد تمام و كمال رسد.
حضرت امام (علیه السلام) فرمود كه: اول این تدبیر تصویر جنین در جائى كه دیده اى نمى بیند و دستى بدان نمى رسد و در چنین جائى تدبیر آن را مى كند تا او را از رحم بیرون مى آورد با خلقت تمام و اعضاى مستوى و حال آن كه در او مخلوق شده آنچه قوام و صلاح بدن در آن است از اعضاء و جوارح و احشاء و كاركنان بدن و آنچه در اصل تركیب بدن ضرور است از استخوان و گوشت و پیه و مغز و پى و رگها و غضروفها، پس چون به سوى جهان بیرون آمد مى بینى چگونه نمو مى كند با همه اعضاء بر یك شكل و هیئت و یك نسبت كه هر نسبتى كه هر عضوى با سایر اعضاء داشته در كودكى در بزرگى تفاوت نمى كند تا آن كه به حد اشدّ كه نهایت قوت بدن است برسد. اگر عمرش به آن حد برسد یا آن كه پیش از آن حد مدت عمر خود را تمام كند آیا مى تواند بود چنین امرى مگر از لطف حكمت و تدبیر خداوند قدیر.
-----------------------------------------
دوشنبه 6/8/1392 - 17:6
پسندیدم 0
UserName
x