شرافت انسان بر دیگر حیوانات
توسط : bahaar88
  اى مفضل! نظر كن در آنچه حق تعالى مخصوص گردانیده است به آن انسان را در خلقتش براى تشریف و تفضیل او بر سایر حیوانات زیرا كه چنان خلق شده كه راست مى تواند ایستاد و درست مى تواند نشست كه كارها را به دستها و جوارح خود به عمل آورد و تواند كارها را چنانچه خواهد به تقدیم رساند اگر به روش چهارپایان به رو در افتاده بود هیچ یك از اعمال او مباشر نمى توانست شد.
-----------------------------------------
دوشنبه 6/8/1392 - 17:6
پسندیدم 0
UserName
x