در بیان شگفتى هاى آفرینش انسان
توسط : bahaar88

فواید سامعه

و همچنین كسى كه سامعه ندارد، بسیارى از امور او مختل است زیرا كه از لذت مخاطبه و محاوره و نغمات دل ربا و الحان راحت افزا محروم است، و در محاورت او كار بر مردم بسیار دشوار است، و دلتنگ مى شوند از مكالمه او. و نمى شنود از اخبار و احادیث مردم سخنى گویا حاضرى است مانند غایبان، و زنده اى است مانند مردگان و كسى كه عقل ندارد مانند چهارپایان است، بلكه بسیارى از مصالح كه چهارپایان مى دانند، دیوانگان نمى دانند.
آیا نمى بینى كه چگونه اعضاء و جوارح و عقل و حواس و مشاعر انسان هر چه او را ضرور است و از فقدان آن خلل به احوال او راه مى یابد؛ همه در خلقت حاصل است؟ اینها همه دلیل است بر این كه به تقدیر و تدبیر عالم خبیر آفریده شده است.
-----------------------------------------

دوشنبه 6/8/1392 - 17:4
پسندیدم 0
UserName
x