فقدان بینایى و خلل هاى آن
توسط : bahaar88
تفكر كن اى مفضل! در حال كسى كه نابیناست چه خللها در امور او به هم مى رسد زیرا كه پیش پاى خود را نمى داند، و پیش روى خود را نمى بیند، و میان رنگها فرق نمى كند، و صورت نیك و بد را تمیز نمى كند، و اگر بر گودالى مشرف شود احتراز نمى تواند كرد. و اگر دشمنى بر روى وى شمشیر كشد امتناع نمى تواند نمود و هیچ صنعتى از او متمشّى نمى شود مانند كتابت و درودگرى و زرگرى حتى آن كه اگر نه تندى فهم او باشد، به منزله سنگى خواهد بود كه افتاده باشد.
-----------------------------------------

در بیان شگفتى هاى آفرینش انسان

دوشنبه 6/8/1392 - 17:3
پسندیدم 0
UserName
x