در بیان شگفتى هاى آفرینش انسان
توسط : bahaar88

فواید دیگر این اعضا

و در این اعضاء با این منافعى كه مذكور شد منافع دیگر است، پس حنجره براى آن كه نسیم از خارج به شش برسد و ترویح كند دل را و بادزنى باشد براى آن به آن نفس كه پیاپى پیوسته بر آن وارد مى شود كه اگر اندك زمانى آن نسیم حبس شود و به دل نرسد البته آدمى هلاك مى شود.
و به زبان مزه هاى مختلف مى چشد و میان آنها تمیز مى كند كه كدام تلخ است و كدام ترش و شیرین و كدام آب شور است و كدام شیرین و كدام گندیده و كدام پاكیزه و با این منافع، زبان یاورى است و فرو بردن طعام و آب.
و دندانها خورد مى كند غذا را كه آسان شود فرو بردن آن. و دندانها با این منفعتها پشتیبانى است براى لبها كه از اندرون دهان نگاه مى دارد آنها را كه سست نشوند و نیاویزند.

-----------------------------------------
مفضل بن عمر
ترجمه: علامه محمد باقر مجلسى

دوشنبه 6/8/1392 - 17:3
پسندیدم 0
UserName
x