در بیان شگفتى هاى آفرینش انسان
توسط : bahaar88

خلل هایى كه فقدان برخى آلات مذكور پدید مى آورد

عبرت گیر براى این از حال كسى كه دندانهایش افتاده است، نمى بینى كه لبهایش سست و متحرك است و به لبها مى مكد آب را كه به تدریج به گلو داخل شود كه اگر به یك دفعه داخل شود در گلو بند مى شود یا اندرون را مجروح مى گرداند، و با این منافع لبها به مثابه دو در است كه بر دهان بسته مى شوند و هرگاه خواهند مى گشایند و هرگاه خواهند مى بندند، پس دانستى كه به آنچه وصف كردیم براى تو بر هر یك از این اعضاء چندین منفعت عظیم مترتب مى شود چنانچه یك آلت براى چندین عمل به كار آید مانند تیشه نجارى كه براى تراشیدن چوب و كندن زمین و غیر آن به كار مى رود.
-----------------------------------------
مفضل بن عمر
ترجمه: علامه محمد باقر مجلسى

دوشنبه 6/8/1392 - 17:2
پسندیدم 0
UserName
x