قدرت تكلم و عضوهاى مربوط به صدا
توسط : bahaar88
بسیار تفكر كن اى مفضل! در صدا و سخن و آلتها كه قادر منان براى آنها در انسان مقرر ساخته است، پس حنجره مانند لوله اى است از براى بیرون آمدن آواز، زبان و دندانها و لبها آلتى چندند براى قطیع حروف و ظهور نغمات، نمى بینى كسى را كه دندانهایش ریخته است ((سین)) را چنانچه مى باید نمى تواند گفت، و كسى كه لبش افتاده باشد ((فا)) را درست نمى تواند ادا كند و كسى كه زبانش سنگین شده ((راء)) را درست نمى تواند اظهار كرد. و شبیه ترین چیزها به ادوات اخراج حروف و اصوات ناى انبانى است كه باد حنجره شبیه است به ناى، و شش شبیه است به انبانى كه باد در آن مى كنند، و عضلاتى كه شش را مى گیرند تا صدا بیرون آید مانند انگشتان است كه بر آن انبان مى گذارند تا داخل شود باد در ناى، و لبها و دندانها كه حروف نغمات را تقطیع مى كنند مانند انگشتان است كه پیاپى بر دهان مى گذارند تا صداى آن به الحان مختلفه بیرون آید.
و هر چند محل خروج صدا را ما تشبیه كردیم به ناى انبانى براى شناسانیدن، اما در حقیقت آن را باید تشبیه به ادوات صوت كرد زیرا كه آن مقدم است بر این. و این منافع كه مذكور شد از آن برخاسته و آن خلقت صانع است و این مخلوق كه از آن صنعت خالق برداشته، پس خبر داد تو را به منافعى كه این اعضاء را هست در صنعت كلام و اخراج حروف.
-----------------------------------------
مفضل بن عمر
ترجمه: علامه محمد باقر مجلسى
دوشنبه 6/8/1392 - 17:1
پسندیدم 0
UserName
x