حكمت خلق برخى از اعضاء به صورت فرد یا جفت
توسط : bahaar88
فكر كن اى مفضل! در اعضایى كه طاق و جفت آفریده شده اند چه حكمت و تدبیر در آنها مرعى داشته، پس ‍ ((سر)) را یكى آفریده، زیرا كه مصلحتى نیست در آن كه آدمى را دو سر بوده باشد نمى بینى كه اگر با سر آدمى سر دیگر تصور كنى هر آینه زیاد خواهد بود بر او بدون احتیاجى به سوى آن زیرا كه حواسى كه آدمى به آن محتاج است در یك سر مجتمع مى تواند بود.
و ایضا اگر چنین باشد اگر به یك سر سخن گوید، سر دیگر معطل خواهد بود و حاجتى به او نخواهد بود. و اگر از هر دو سر یك سخن گوید یكى بى فایده و زاید خواهد بود و اگر به یكى سخن گوید به غیر سخنى كه به دیگرى گوید بر شنونده دشوار خواهد شد كه متوجه كدام یك شود و اختلاف در فهم به هم خواهد رسید.
و دستها را جفت آفریده؛ زیرا كه خیرى نیست در آن كه آدمى یك دست داشته باشد زیرا كه خلل مى رساند به آنچه مزاولت آنها نماید از اعمال، نمى بینى كه نجار و بنا اگر یك دست ایشان شل شود نمى توانند كه صناعت خود را به عمل آورند، و اگر به تكلف و مشقت به عمل آورند مانند كسى كه دو دست دارد هر دستى معاونت دست دیگر مى كند به عمل نمى توانند آورد.
-----------------------------------------

در بیان شگفتى هاى آفرینش انسان

دوشنبه 6/8/1392 - 17:1
پسندیدم 0
UserName
x