راز محروم ماندن بعضى افراد از بینایى و شنوایى
توسط : bahaar88
مفضل گوید: پس چرا بعضى از مردم این جوارح ایشان مفقود مى باشد و آن اختلالها كه فرمودید در احوال ایشان به هم مى رسد؟
حضرت فرمودند كه: این براى تاءدیب و موعظه است براى آن كسى كه مبتلا مى شود و غیر آن، چنانچه پادشاهان تاءدیب مى كنند مردم را كه ایشان ترك اعمال قبیحه بكنند و دیگران نیز از احوال ایشان پند گیرند، و مردم این را از ایشان مى پسندند و انكار برایشان نمى كنند و در این باب تصویب راءى ایشان مى نمایند. و باز حق تعالى این گروه را كه به این بلاها مبتلا گردانیده اگر صبر كنند و به سوى خدا انابت نمایند بعد از مرگ آن قدر ثواب كرامت فرماید كه در جنب آن ثواب ها بسیار سهل و حقیر مى شمارند این بلاها را حتى آن كه اگر ایشان را بعد از مرگ مردد گردانند میان آن كه به دنیا برگردند، صحیح باشند یا مبتلا، هر آینه اختیار بلا را خواهند كرد براى آن كه مثوبات ایشان مضاعف گردد.
-----------------------------------------

در بیان شگفتى هاى آفرینش انسان

دوشنبه 6/8/1392 - 17:1
پسندیدم 0
UserName
x