دستگاه فهم و ادراك
توسط : bahaar88
و اگر دماغ و مغزى كه در سر است براى تو گشوده شود، خواهى دید آن را كه پیچیده شده است به حجابى چند بعضى بر بالاى بعضى براى آن كه نگاه دارند آن را از عوارضى كه موجب اختلال آن مى گردد و براى آن كه آن را محافظت كنند كه متحرك و مضطرب نشود. و استخوان كاسه سر به منزله كلاه خودى است براى محافظت آن كه اگر صدمه بر سر واقع شود یا بر جائى سائیده شود ضررى به آن نرسد. و به روى پوست سر موئى رویانیده كه به مثابه پوستینى باشد براى آن و آن را از سرما و گرما محافظت نموده است، پس كى محافظت كرده است دماغ را چنین محافظتى مگر آن را آفریده و منبع حواس آدمى گردانیده و سزاوار محافظت و حراست است به سبب علو منزلت و بلندى درجه و علو مرتبت كه نسبت به سایر اجزاى بدن دارد.
-----------------------------------------

در بیان شگفتى هاى آفرینش انسان

دوشنبه 6/8/1392 - 17:0
پسندیدم 0
UserName
x