در بیان شگفتى هاى آفرینش انسان
توسط : bahaar88

قرارگاه چشم

تاءمل كن اى مفضل پلك را بر چشم چگونه به منزله پرده به روى آن قرار داده كه آویخته شود و كنار آن را كه شفر مى نامند مانند رسنها و حلقه ها تعبیه كرده كه هر وقت كه خواهند پرده را بیاویزند و هر گاه خواهند بالا كشند و دیده را در میان غارى قرار داده و به آن پرده و موهاى مژه كه بر آن رویانیده محافظت نموده.
-----------------------------------------
مفضل بن عمر
ترجمه: علامه محمد باقر مجلسى

دوشنبه 6/8/1392 - 17:0
پسندیدم 0
UserName
x