مغز در لوله هاى استخوان
توسط : bahaar88
فكر كن اى مفضل چرا مغز نازك را در میان لوله هاى استخوان مضبوط گردانیده تا آن را حفظ نماید كه ضایع نشود؟ چرا خون سائل را در رگها محسور گردانیده است مانند آب كه در ظرفها جاى دهند مگر از براى آن كه ضبط نماید آن را كه از بدن بیرون نرود و یا به جاها كه نباید جارى نشود؟
چرا ناخنها را در اطراف انگشتان قرار داده است؟ مگر براى آن كه نگاه دارنده آنها و یاور آنها مى باشد در كارها.
چرا میان گوش را پیچیده قرار داده مانند زندانها و دخمه ها؟ مگر براى آن كه آواز از در آن جارى شود، تا به پرده گوش كه محل قوه سامعه است برسد و سورت آن شكسته باشد كه به آن پرده جراحتى و ضررى به هم نرسد.
چرا خداوند این گوشت را بر رانها و نشستگاهش قرار داده؟ مگر براى آن كه در نشستن آزار به وى نرسد چنانچه كسى كه بدنش در بیمارى یا غیر آن كاهیده شده باشد اگر چیز نرمى حایل نباشد میان او و زمین كه صلابت زمین به او نرساند آزار مى كشد.
كى گردانیده است آدمى را نر و ماده، و مگر كسى كه او را براى تناسل آفریده؟
و كى او را نسل آورنده آفرید؟ مگر آن كسى كه او را صاحب امل و آرزو قرار داده كه براى آن آرزوها تحصیل نسل نماید.
و كى داده است به او آلات عمل، مگر آن كه او را كاركن آفریده.
و كى او را كار كن آفریده مگر آن كه او را محتاج گردانیده؟
و كى او را محتاج گردانیده مگر آن كه اسباب رفع حاجت او را مهیا گردانیده.
و كى او را به فهمانیدن میان سایر حیوانات مخصوص گردانید؟ مگر آن كه مكلف گردانیده و پاداش عمل نیك و بد براى او مقرر گردانیده.
و كى به او چاره بخشیده مگر آن كه او را قوت چاره عطا كرده است.
و كى قوت چاره او را عطا كرده است. مگر آن كه حجت را بر او تمام كرده.
و كى متكفل امرى چند شده كه چاره اش به آنها نمى رسد مگر آن خداوندى كه به نهایت شكر نعمتهاى او نمى تواند رسید.
فكر كن: و تدبیر نما در آنچه از براى تو وصف كردم آیا بى صانعى چنین او را حاصل مى تواند شد و چنین كارخانه منظم مى تواند بود؟
تبارك الله عما یصفون.
-----------------------------------------
مفضل بن عمر
ترجمه: علامه محمد باقر مجلسى

در بیان شگفتى هاى آفرینش انسان

دوشنبه 6/8/1392 - 16:57
پسندیدم 0
UserName
x