در بیان شگفتى هاى آفرینش انسان
توسط : bahaar88

وصف قلب

 

اى مفضل! اكنون وصف مى كنم براى تو احوال دل را: كه سوراخ چند در آن هست مقابل سوراخ چند كه در شش ‍ هست كه باد زن دل است. اگر اینها مقابل یكدیگر نمى افتاد، هر آینه نسیم نفس به دل نمى رسید و آدمى هلاك مى شد.
آیا تجویز مى كند صاحب فكر و اندیشه كه این قسم امور بدون تدبیر مدبر حكیم به عمل آید؟ آیا عقل خود هیچ مانعى از این سخن باطل نمى یابد.
اگر ببینى یكتاى دو در را كه در آن قلابى باشد آیا احتمال مى دهى كه این را عبث ساخته باشند؟ بلكه جزم مى كنى كه صانعى كه این را ساخته است یكتاى دیگر ساخته و قلاب را براى آن ساخته كه با تاى دیگر جفت شود. هم چنین حیوان نر گویا یكتاست كه عقل حكم مى كند كه براى او جفتى ساخته اند كه با او ضم شود و آلت در آلت دیگرى داخل شود براى مصلحت توالد و تناسل.
پس هلاك و ناامیدى و عذاب براى آنها باد كه دعوى فلسفه و حكمت مى كنند چگونه كور شده اند از صنعتى تا آن كه انكار صانع و مدبر او نموده اند؟
آیا نمى دانند كه اگر آلت مرد همیشه سست و آویخته مى بود چگونه به قعر رحم مى رسید كه نطفه را در آنجا بریزد؟ و اگر پیوسته ایستاده مى بود چگونه آدمى در میان رختخواب مى گردید، یا میان مردم راه مى رفت و چنین عمودى در پیش روى او ایستاده بود و با این قباحت منظر بایست همیشه شهوت بر مردان و زنان هر دو غالب باشد.
پس حق تعالى چنین مقرر گردانیده كه در اكثر اوقات خوابیده باشد و در هنگام احتیاج برخیزد براى مصلحت دوام نسل.
-----------------------------------------
مفضل بن عمر
ترجمه: علامه محمد باقر مجلسى

دوشنبه 6/8/1392 - 16:57
پسندیدم 0
UserName
x