زوائد خوراكى ها
توسط : bahaar88
عبرت بگیر اى مفضل: بر نعمتهاى عظیم كه حق تعالى را بر آدمى هست در خوردن و آشامیدن و فضلات به آسانى از او دفع شدن.
آیا نمى بینى كه از نیكوئى تقدیر خانه كه آدمى بنا مى كند آن است كه بیت الخلاء در پنهان ترین جاهاى خانه باشد؟
و هم چنین خالق قدیم و مدبر حكیم در خانه بدن محل خروج فضله را كه به منزلت بیت الخلاى بدن است در پنهان ترین اعضاء قرار داده است و از پیش و پس نمایان نیست، بلكه پنهان گردانیده در موضع پنهانى از بدن كه پوشیده و مستور است. آنها والیتان با گوشتى كه در آنهاست او را پوشانیده، پس هر گاه آدمى محتاج شود به دفع فضله و كثافت بنشیند به آن نحو مخصوص، آن سوراخ ظاهر مى شود براى آن كه فضله و كثافت دفع شود، پس بسى صاحب نعمت و بركت است آن خداوندى كه پیاپى است رحمت هاى او و احصا نمى شود نعمت هاى او.
-----------------------------------------
مفضل بن عمر
ترجمه: علامه محمد باقر مجلسى

در بیان شگفتى هاى آفرینش انسان

دوشنبه 6/8/1392 - 16:56
پسندیدم 0
UserName
x