لطف اختلاف اوضاع دندان ها
توسط : bahaar88
فكر كن اى مفضل: در این آسیاها كه در دهان آدمى آفریده، بعضى را تیز كرده براى قطع كردن و بریدن و جدا كردن طعام، و بعضى را پهن آفریده براى خائیدن و خورد كردن طعام، چون به هر دو نوع احتیاج بود هر دو را آفریده و آنهائى كه براى بریدن است در پیش دهان قرار داده، و آنها كه براى خورد كردن است در عقب آنها قرار داده كه از اینها میوه و گوشت و سایر مطعومات را قطع كند و چون داخل دهان گردد به آن آسیاها خورد شود.
-----------------------------------------
مفضل بن عمر
ترجمه: علامه محمد باقر مجلسى
دوشنبه 6/8/1392 - 16:55
پسندیدم 0
UserName
x