حكمت در نمو مو و ناخن
توسط : bahaar88
تاءمل كن و عبرت بگیر در آفریدن مو و ناخنها كه چون نمو مى كنند و دراز مى شوند و بسیار مى شوند و باید تخفیف داد به تدریج، پس به این سبب آنها را بى حس گردانیده كه از بریدن، الم نیابد و متاءثر نشود، و اگر چنین نمى بود آدمى میان دو امر بَدوَنا ملایم مردد مى شد یا آن كه مى گذاشت كه دراز شوند و گران بودند بر او و اگر تخفیف مى داد درد و الم مى یافت.
مفضل گفت: چرا حق تعالى چنان نیافرید اینها را كه بر یك اندازه باشند و بلند نشوند؟
حضرت فرمود كه: خدا را در بلند شدن و بریدن آنها نعمت ها هست كه اكثر مردم قدر آنها را ندانند و شكر خداى را بر آنها نمى كنند.
بدان كه دردها و الم هاى بدن بیرون مى رود به بیرون آمدن موها از مسامات آنها و به دراز شدن ناخنها از سر انگشتان و به این سبب امر كرده اند آدمى را به نوره مالیدن و سر تراشیدن و ناخن گرفتن در هر هفته تا مو و ناخن زودتر بلند شوند و به بیرون آمدن آن دردها از بدن بیرون رود، و چون بلند شوند و نبریدند دیرتر دراز مى شوند و دردها و مواد آنها در بدن محتبس مى شوند و باعث بیمارى ها و علت ها مى گردند.
-----------------------------------------
مفضل بن عمر
ترجمه: علامه محمد باقر مجلسى
دوشنبه 6/8/1392 - 16:55
پسندیدم 0
UserName
x