حكمت تخصیص روئیدن مو به برخى اعضا
توسط : bahaar88
و ایضا مو را در جائى چند كه ضرر دارد نرویانیده، اگر مو در دیده روئیده مى شد مورث كورى مى شد، و اگر در میان دهان مى روئید آشامیدن و خوردن بر این كس ناگوار مى شد. و اگر در میان كف مى روئید احساس اشیاء را به لمس نمى توانست كرد. و بعضى از اعمال به آسانى متمشى نمى شد. و اگر در ذكر مرد مى روئید، لذت جماع از مرد و زن فوت مى شد، پس نظر كن كه هر جا كه مصلحت در روئیدن نیست نروئیده و این نه مخصوص به انسان است، بلكه در بهایم و درندگان و سایر حیوانات كه نسل مى آورند مى بینى بدن هاى ایشان را كه همه اعضاء را مو گرفته به غیر از این مواضع كه ذكر شد به سبب این وجوه كه مذكور شد از مو خالى است.
-----------------------------------------

در بیان شگفتى هاى آفرینش انسان

دوشنبه 6/8/1392 - 16:54
پسندیدم 0
UserName
x