در بیان شگفتى هاى آفرینش انسان
توسط : bahaar88

گفتار در قواى نباتى

 

اما اول قوه ((غاذیه)) و ((نامیه)) و ((مولده)) است.
و غاذیه آن است كه غذا را مستحیل مى گرداند به چیزى كه مشاكل و مشابه عضوى است كه به غذا محتاج است و احتیاج به این قوه از آن جهت است كه چون تكون بدن از اجزاء رطبى چند است و حرارت غریزى در بدن ضرور است كه اخلاط را نزجى بدهد و زیادتى ها را به تحلیل برد و البته به سبب آن بعضى از رطوبات ضرویه بدن به تحلیل مى رود و هواى خارج بدن و حركات بدنى و نفسانى نیز باعث تحلیل مى شوند اگر قدرى از غذا بدل آنچه از بدن به تحلیل مى رود، نشود به زودى بدن خشك شود و بكاهد و برطرف شود. پس حكیم علیم قوه غاذیه را در بدن براى بدن ما یتحلل قرار داده و چون طفل در رحم كوچك مخلوق مى شود و به آن كوچكى كارهائى كه از انسان باید به عمل آید از آن به عمل نمى آید، پس باید كه بزرگ شود لهذا حق تعالى قوه نامیه را نیز در بدن قرار داده كه داخل كند غذا را در میان اجزاى اصلیه بدن كه از منى به هم مى رسد مانند استخوان و عصب و رباط و امثال اینها تا زیاد شوند در طول و عرض و عمق تا به حدى برسند كه مناسب هر شخص است. و این قوه تا سى سال عمل مى كند و بعد از بیست چندان عملش ظاهر نیست و از سى سال كه گذشت از عمل باز مى ماند و بعد از آن فربه مى شود اما نمو نمى كند. و چون مرگ آدمى را ضرور است اگر توالد و تناسل نشود نوع به زودى برطرف مى شود. پس قوه مولده در بدن قرار داده كه منى از آن به عمل آید كه ماده وجود شخص دیگر شود.
-----------------------------------------
مفضل بن عمر

دوشنبه 6/8/1392 - 16:52
پسندیدم 0
UserName
x