تروپوپوز
توسط : bahaar88
تروپوپوز منطقه مرزی میان تروپوسفر و استراتوسفر است.
تروپوپوز مرز ثابتی نیست ولو اینکه تغییر دمای ویژه آن صفر است.
شنبه 6/7/1392 - 11:38
پسندیدم 0
UserName