ببين شبرو برو ديگه بسه چقدر مي خواي كنف شي. اينقدر هم به "چي داش"ما گير نده. آخه تيمي كه تو اين سا
توسط : MCLAREN
ببين شبرو برو ديگه بسه چقدر مي خواي كنف شي.
اينقدر هم به "چي داش"ما گير نده.
آخه تيمي كه تو اين سايت به اين بزرگي فقط يه نفر(خودت)طرفدار داشته باشه تيم نيست.
كج بشينيد راست بگيد.
داداش بخش ورزش تو دست پرسپوليسي ها مي چرخه..........
داري منو.......................................................
شنبه 24/2/1384 - 14:11
پسندیدم 0
UserName