معلم یک ولی ست
توسط : m_hadi47

ترس دارم ورنه می گفتم :

 معلم یک ولی ست !

میم میمش از محمد "ص"

عین و لامش از علی "ع" ست

سه شنبه 8/5/1392 - 17:27
پسندیدم 0
UserName
x