آن سبزتر از بهار خواهد آمد
توسط : m_hadi47

آن سبزتر از بهار خواهد آمد

آن صاحب روزگار خواهد آمد

خورشید جمال یار خواهم تابید

درمان دل فگار خواهد آمد

سه شنبه 8/5/1392 - 17:26
پسندیدم 0
UserName
x