امروز گلی شگفته در عالم شد
توسط : m_hadi47

امروز گلی شگفته در عالم شد

كز مقدم پاك او جنان خرم شد

در پیش علی دم از مسیحا كم زن

عیسی زدم علی مسیحا دم شد

 قاسم رسا

سه شنبه 8/5/1392 - 17:22
پسندیدم 0
UserName
x