مهر تو سرشته حق در آب و گل من
توسط : m_hadi47

مهر تو سرشته حق در آب و گل من

جا كرده چو جان در آب و گل من

از مهر علی و مهر اولاد علی

محصول دو عالم من و حاصل من

 ملامحسن فیض كاشانی

سه شنبه 8/5/1392 - 17:21
پسندیدم 0
UserName
x