در مخزن لایموت دردانه علی است
توسط : m_hadi47

در مخزن لایموت دردانه علی است

در كون و مكان امیر فرزانه علی است

در كعبه ظهور كرد تا بر همه كس

معلوم شود كه صاحب خانه علی است

 محمد حسین صغیر اصفهانی

سه شنبه 8/5/1392 - 17:21
پسندیدم 0
UserName
x