معنای دورویی و دوزبانی

معنای دورویی و دوزبانی

"دورویی" آن است که انسان ظاهرش را به گونه ای وانمود کند که خلاف باطنش باشد، مثلاً ظاهراً نشان می دهد که به کسی محبت دارد، اما در حقیقت خلاف آن باشد ، این را نفاق عملی می نامند .

"دو زبانی" آن است که شخص ظاهراً و در حضور کسی او را ستایش کند و اظهار دوستی نماید، اما در غیاب او ، از وی بدگویی و غیبت به عمل آورد . این را نفاق قولی (نفاق در گفتار ) می نامند .

دوشنبه 10/4/1392 - 11:20
پسندیدم 0
UserName