دلیل علمی رو به قبله خوابیدن
توسط : 83822361

در هنگام خواب بهتر است بدن در جهت مغناطیسی زمین یعنی رو به قبله باشد.چون در خون ما آهن وجود دارد آهن موجود در خون به راحتی در حال گردش است نخوابیدن در جهت مغناطیسی در دراز مدت سبب میشود خون به راحتی در گردش نباشد و باعث بیماریهای قلبی گردد.

بر طبق تصاویر بدست آمده از میدان مغناطیسی زمین اگر انسان در هر نقطه از زمین رو به قبله بایستد،میدان مغناطیسی بدنش بر میدان مغناطیسی زمین منطبق می گردد.

هنگامی که رو به قبله می خوابیم در واقع آهن تنظیم شده و باعث سالم ماندن بدنمان می شود و به بیماریهای قلبی دچار نمی شویم.

در غیر این صورت آهن در جدار رگها رسوب کرده و مقدار آهن بدن کاهش می یابد و این امر سبب تصلب رگها و عوارض قلبی گشته و به کبد به عنوان قسمت کننده ی آهن بدن لطمه ی شدیدی می زند.پس بهتر است طبق سنت پیامبر رو به قبله خوابید.منظور از رو به قبله خوابیدن این است که سر رو به مغرب و پا رو به مشرق قرار گرفته و صورت رو به قبله باشد.

يکشنبه 4/1/1392 - 13:19
پسندیدم 19
UserName