سوره اسراء
توسط : esmael1350

 

 


سوره اسراء

مقدمه
ایـن سـوره در مـكـه نـازل شده و 111 آیه است
قبل از ورود در تفسیر این سوره توجه به چند نكته لازم است :
1 - نـامـهـاى ایـن سـوره و مـحـل نزول آن
نـام مـشـهـور ایـن سـوره بـنـى اسـرائیـل اسـت و نـامـهـاى دیـگـرى نـیـز از قبیل اسراء و سبحان دارد.
روشـن است كه هر یك از این نامها به تناسب مطالبى است كه در این سوره در رابطه با آن وجـود دارد، اگـر نـام بـنـى اسـرائیـل بـر آن گـذارده شـده بـه خـاطـر آنـسـت كه بخش قـابـل مـلاحـظـه اى در آغـاز و پـایـان ایـن سـوره پـیـرامـون بـنـى اسرائیل است .
و اگـر بـه آن اسـراء گـفـتـه میشود به خاطر نخستین آیه آن كه پیرامون اسراء (معراج ) پـیـامـبـر (صـلى اللّه عـلیـه و آله و سـلّم ) سخن میگوید، و سبحان نیز از نخستین كلمه این سوره گرفته شده است .
ولى در روایـاتـى كـه فـضـیـلت ایـن سـوره را بـیـان مـیـكـنـد تـنـهـا بـه نـام بـنـى اسرائیل برخورد میكنیم ، و به همین جهت غالب مفسران همین نام را براى سوره ، برگزیده اند.
بـه هـر حـال مـشـهـور و مـعـروف ایـن اسـت كـه تـمـام یـكـصـد آیـه ایـن سـوره در مـكـه نازل شده است ، و مفاهیم و محتواى آن نیز كاملا متناسب با سورههاى مكى است
هـر چـنـد بـعـضـى از مـفـسـران مـعـتـقـدنـد پـارهـاى از آیـات آن در مـدیـنـه نازل شده است ، ولى گفتار مشهور صحیحتر به نظر میرسد.
2 - فضیلت این سوره
از پـیـامـبـر (صـلى اللّه عـلیـه و آله و سـلّم ) و هـمچنین از امام صادق (علیهالسلام ) اجر و پـاداش فـراوانـى بـراى كـسـى كـه ایـن سـوره را بـخـوانـد نقل شده است از جمله اینكه :
در روایـتـى از امـام صـادق (عـلیـهـالسـلام ) چـنـیـن مـى خـوانـیـم : مـن قـرء سـورة بـنـى اسـرائیـل فـى كـل لیـلة جـمـعـه لم یـمت حتى یدرك القائم و یكون من اصحابه : كسى كه سوره بنى اسرائیل را هر شب جمعه بخواند از دنیا نخواهد رفت تا اینكه قائم را درك كند و از یارانش ‍ خواهد بود.
كـرارا گـفـتـه ایـم پـاداشـها و فضیلتهائى كه براى سوره هاى قرآن بیان شده هرگز براى خواندن تنها نیست ، بلكه خواندنى است كه توأ م با تفكر و اندیشه ، و سپس الهام گرفتن براى عمل بوده باشد.
مخصوصا در یكى از همین روایات مربوط به فضیلت این سوره میخوانیم فرق قلبه عند ذكـر الوالدیـن : كـسى كه این سوره را بخواند و به هنگامى كه به توصیه هاى خداوند در ارتـبـاط بـا پـدر و مـادر در ایـن سـوره مـیرسد، عواطف او تحریك گردد و احساس ‍ محبت بیشتر نسبت به پدر و مادر كند داراى چنان پاداشى است .
بـنـابـراین الفاظ قرآن هر چند بلاشك محترم و پر ارزش است ، ولى این الفاظ مقدمه اى اسـت بـراى مـعـانـى و مـعـانـى مـقـدمـه اى اسـت بـراى عمل .
3 - محتواى این سوره در یك نگاه كوتاه
گـفـتـیـم ایـن سـوره بـنـا بـر مـشـهـور از سـوره هـائى اسـت كـه در مـكـه نازل شده است و طبعا ویژگیهاى سوره هاى مكى در آن جمع است ، از جمله دعوت مؤ ثر به تـوحـیـد، و تـوجـه دادن بـه مـعاد، و نصائح سودمند، و مبارزه با هر گونه شرك و ظلم و انحراف بطور كلى میتوان گفت آیات این سوره بر محور امور زیر دور مى زند.
1 - دلائل نبوت مخصوصا قرآن و نیز معراج .
2 - بـحـثـهـائى مـربـوط بـه مـعـاد، مـسـاله كـیـفـر و پـاداش و نـامـه اعمال و نتائج آن .
3 - بخشى از تاریخ پر ماجراى بنى اسرائیل كه در آغاز سوره و پایان آن آمده است .
4 - مـسـاله آزادى اراده و اخـتـیـار و ایـنـكـه هـر گـونـه عمل نیك و بد، نتیجهاش به خود انسان بازگشت میكند.
5 - مساله حساب و كتاب در زندگى این جهان كه نمونه اى است براى جهان دیگر.
6 - حقشناسى در همه سطوح مخصوصا درباره خویشاوندان ، و بخصوص پدر و مادر.
7 - تـحـریـم اسـراف و تـبـذیـر و بـخـل و فـرزنـدكـشـى و زنـا و خـوردن مال یتیمان و كمفروشى و تكبر و خونریزى .
8 - بحثهائى در زمینه توحید و خداشناسى .
9 - مـبـارزه با هر گونه لجاجت در برابر حق و اینكه گناهان میان انسان و مشاهده چهره حق پرده میافكند.
10 - شخصیت انسان و فضیلت و برترى او بر مخلوقات دیگر.
11 - تاثیر قرآن براى درمان هر گونه بیمارى اخلاقى و اجتماعى .
12 - اعجاز قرآن و عدم توانائى مقابله با آن .
13 - وسوسه هاى شیطان و هشدار به همه مؤ منان به راههاى نفوذ شیطان در انسان .
14 - بخشى از تعلیمات مختلف اخلاقى .
15 - و سـرانـجـام فـرازهـائى از تـاریخ پیامبران به عنوان درسهاى عبرتى براى همه انسانها و شاهدى براى مسائل بالا.
به هر صورت مجموعه بحثهاى عقیدتى و اخلاقى و اجتماعى در این سوره نسخه كاملى را تـشـكیل میدهد براى ارتقاء و تكامل بشر در زمینه هاى مختلف ، و جالب اینكه این سوره با تـسـبـیـح خدا شروع میشود و با حمد و تكبیر او پایان میگیرد تسبیح نشانه اى است براى پـاكـسـازى و پـیـراسـتن از هر گونه عیب و نقص ، و حمد نشانه اى است براى آراستن به صفات فضیلت ، و تكبیر رمزى است به پیشرفت و عظمت .

نمونه

دوشنبه 18/10/1391 - 9:50
پسندیدم 0
UserName
x