محاصره كردن دشمن اردوى امام (علیه السلام) را
توسط : bahaar88
 پس از آراسته شدن میمنه و میسره و افراشتن علمها و به اهتزاز در آوردن پرچم‏ها عمر بن سعد ملعون فریاد كشید اى لشگر پاى ثبات محكم كنید دور حسین و اصحابش را مانند نگین انگشتر در میان بگیرید.
همینكه لشگر كفرآئین این حكم را از جرثومه فساد شنیدند صیحه چاوشان و صداى جارچیان بلند شد كه فرمان سپهسالار است كه ثابت قدم و راسخ باشید، دور حسین و اصحابش را بگیرید، مبادا یك تن جان سالم بدر برد.
آن گروه از خدا بى خبر به گفته عمر بن سعد بد اختر ركاب به مركب نواختند و دور قلعه كرباسى امام (علیه السلام) را مثل حلقه در میان گرفتند و بناى ناسزا و استهزاء را گذاردند و گاه گاه از اطراف تیر به جانب خیمه‏ها مى ‏انداختند.

نام کتاب: مقتل الحسین (علیه السلام) از مدینه تا مدینه‏
نام نویسنده: مرحوم آیت الله سید محمد جواد ذهنى تهرانى (ره)

دوشنبه 18/10/1391 - 9:36
پسندیدم 0
UserName
x