شهادت مصعب بن یزید ریاحى
توسط : bahaar88

 اما چون مصعب برادر حر دید كه حر ببال شهادت به روضه قدس پرید به اجازت امام سدید روى به میدان نهاده در خصمان پیچید و بعد از كارزار مردانه و كشتن دشمنان از حیاء و آزرم بیگانه شربت نوش كرد و با برادر با جان برابر دست وصال در آغوش نمود.

نام کتاب: مقتل الحسین (علیه السلام) از مدینه تا مدینه‏
نام نویسنده: مرحوم آیت الله سید محمد جواد ذهنى تهرانى (ره)

دوشنبه 18/10/1391 - 8:58
پسندیدم 0
UserName
x