بعضی از آیات شریفه و روایات مفسره‌ی آن
توسط : Ideal Life

حدیث 1 عن أبی بصیر عن أبی جعفر(ع) قال: تلا هذه الآیه )إنا لننصر رسلنا و الذین آمنوا فی الحیوة الدنیا و یوم یقوم ألاشهاد(.[1] قال: الحسین بن علی(ع) منهم و لم ینصر بعد، ثم قال: و الله لقد قتل قتلة الحسین(ع) و لم یطلب بدمه بعدُ.[2]
ابوبصیر گوید: امام باقر(ع) این آیه را تلاوت فرمودند: )به درستی كه ما هر آینه یاری خواهیم كرد رسولان خود و كسانی را كه ایمان آوردند در زندگی دنیا و روزی كه شاهدان برپا داشته می‌شوند.([3] و فرمودند: حضرت حسین بن علی(ع) از این گروه است [كه خداوند در قرآن وعده داده است كه آنها را در دنیا یاری كند و نصرت و پیروزی دهد] و هنوز یاری و نصرت نشده است. سپس فرمودند: به خدا قسم قاتلان امام حسین(ع) كشته شدند ولی هنوز انتقام خون او گرفته نشده است!
حدیث 2 عن محمدبن سنان عن رجل قال: سألت عن أبی عبدالله (ع) فی قوله تعالی )و من قتل مظلوماً فقد جعلنا لولیه سلطاناً فلا یسرف فی القتل([4] قال: ذلك قائم آل محمد4 یخرج فیقتل بدم الحسین بن علی(ع) فلو قتل أهل الأرض لم یكن سرفا ... ثم قال أبوعبدالله(ع): یقتل و الله ذراری قتلة الحسین(ع) بفعال آبائها.[5]
محمد بن سنان از شخصی نقل می‌كند كه گفت: از امام صادق(ع) درباره‌ی كلام خداوند تعالی در قرآن كه )هركس كه مظلومانه كشته شود، برای ولیّ او حكومت و تسلط بر قاتل قرار دادیم و او نباید در قتل اسراف كند.([6] پرسیدم. حضرت فرمودند: [مقصود از] آن ولی، حضرت قائم آل محمد4 است. قیام می‌كند و به تقاص خون حسین بن علی(ع) [ظالمان را] می‌كشد. آنگاه اگر تمام اهل زمین را [در مقابل خون حسین(ع)] بكشد، اسراف نكرده است...
سپس امام صادق(ع) فرمودند: به خدا قسم ذریه و فرزندان قاتلان امام حسین(ع) را در مقابل كارهای پدران آنان می‌كشد.
حدیث 3 عن أبی عبدالله(ع) فی قوله تعالی )إنهم یكیدون كیداً( قال: كادوا رسول الله(ص) و كادوا علیاً(ع) و كادوا فاطمة(س) فقال الله: یا محمد! )إنهم یكیدون كیداً و أكید كیداً([7] یا محمد! )امهلم رویداً([8] لوقد بعث القائم4 فینتقم لی من الجبارین و الطواغیت من قریش و بنی أمیة و سائر الناس.[9]
از امام صادق(ع) درباره‌ی كلام خداوند تعالی: )به درستی كه آنان كید و مكر می‌كنند مكر كردنی( روایت شده است كه فرمودند‌:
آنها با رسول الله(ص) مكر كردند و با علی(ع) مكر كردند و با فاطمه(س) مكر كردند؛ آنگاه خداوند فرمود: ای محمد! )به درستی كه آنان مكر می‌كنند مكر كردنی و من هم در مقابل مكر می‌كنم مكر كردنی([10] ای محمد! )اندكی آنان را مهلت بده(،[11] هرگاه كه قائم4 مبعوث شود، از گردنكشان و طاغوتهای قریش و بنی‌امیه و سایر مردم برای من انتقام خواهد گرفت.
حدیث 4 عن أبی عبدالله(ع) فی قوله )أذن للذین یقاتلون بأنهم ظلموا(.[12] قال: إن العامه یقولون نزلت فی رسول الله(ص) لما أخرجته قریش من مكة و إنما هی للقائم4 إذا خرج یطلب بدم الحسین(ع) و هو قوله: نحن أولیاء الدم و طلاب الدیة.[13]
از امام صادق(ع) درباره‌ی آیه شریفه )اذن داده شده است به كسانی كه مورد جنگ و مقاتله قرار گرفته‌اند،‌ از آنجا كه مورد ظلم و ستم واقع شده‌اند.([14] روایت شده است كه فرمودند:
عامه [اهل سنت] می‌گویند: این آیه در مورد رسول خدا(ص)، در هنگامی كه قریش آن حضرت را از مكه اخراج كردند، نازل شده است، در حالی كه این آیه درباره‌ی قائم4 است. هنگامی كه او قیام می‌كند از خون حسین(ع) خونخواهی می‌كند و چنین می‌گوید: ما «اولیای دم و طلب‌كنندگان دیه هستیم».
برای مطالعه بیشتر درباره آیات تفسیر شده به انتقام گرفتن بقیه الله4 از ظالمین به اهل بیت: می‌توان مراجعه نمود به: بحارالانوار جلد 45 باب «العلة التی من أجلها أخر الله العذاب عن قتلته ]الحسین[ صلوات الله علیه و العلة التی من أجلها یقتل أولاد قتلته(ع) و إن الله ینتقم له فی زمن القائم(ع)» و بحارالانوار جلد 53 باب الرجعه و تفسیر علی ابن ابراهیم قمی ذیل آیات قصص 1 ـ 6، سجده 21، صافات 177، جن 24 ـ 27، طارق 15 ـ 17.
-------------------------------------------
[1] ـ غافر، 51.
[2] ـ بحارالانوار 45/298.
[3] ـ غافر، 51.
[4] ـ اسری، 33.
[5] ـ بحارالانوار 45/298.
[6] ـ اسری، 33.
[7] ـ طارق، 15 ـ 16.
[8] ـ طارق، 17.
[9] ـ بحارالانوار 53/120.
[10] ـ طارق، 15 و 16.
[11] ـ طارق، 17.
[12] ـ حج، 39.
[13] ـ بحارالانوار 51/47.
[14] ـ حج، 39.

دوشنبه 18/10/1391 - 1:6
پسندیدم 0
UserName
x