ترافیک جاده ای
توسط : esmael1350

 

چکیدهدر کشور ایران نیزمانند سایرکشورها مشکل ترافیک بویژه در ابعاد تراکم و تصادفات بسیار نگران کننده است. تاکنون د ربرنامه های مختل ف، سازمانهای درگیر با حمل و نقل، طرح های مختلفی را که به نوعی جزء زیرپروژه های حمل و نقلهوشمندند ، برای رفع مشکلات خود به اجرا در آورده ان د، اما طرح جامعی در خصوص اجرای سیستم های هوشمند هنوز درکشور تبیین نشده است. فقدان برنامه راهبردی سیستم های هوشمن د علاوه بر این که باعث تکرار سرمایه گذ اری هایمشترک در زیرساختهای جامعه می شود ، بلکه باعث ناهماهنگی وناسازگاری این سیستمها ب ا یکدیگر شده و ممکن استمشکلات عدیده ای را در اتصال زیرسیستمها به یکدیگر ایجاد کرده و علاوه برآ ن که مشکلی را از حمل و نق ل کشو ر حلنمی کن د، ممکن است باعث ایجاد معضلات جدید در بهره برداری ازسیستم حمل و نق ل نیز بشون د. در تحقی ق حاضر ابتدا بهمرور ادبیات وبررسی و کاربردهای سیستم های حمل و نقل هوشمند پرداخت ه شده و سپس با استفاده از متدولوژی برنام ه ریزیراهبردی با نگرش پیش تدبیری راهبردهای توسعه سیستم های حمل و نقل هوش مند تدوین شده اس ت. برای تدوین استراتژی ها1 ا ستفاده شده است. در ادام ه به منظور الوی ت بندی راهبرد ه ا از فنو ن تصمیم گیر ی با معیارها ی چند گ انه SWOT از ماتریس)2AHP 3 استفاده شده ونتایج حاصل از آن با استفاده از ضریب رتبه ای اسپیرمن مقایسه شده است. QSPM )و روشواژه های کلیدی : حمل و نقل هوشمند، ایمنی، برنامه ریزی راهبردی
Archive of SID
١
برنامه ریزی راهبردی توسعه سیستم های حمل و نقل هوشمند جاده ای کشور
مسعود طبیبی ، سازمان راهداری وحمل و نقل جاده ای، تهران، ایران
محمد فتحیان، استادیار، دانشکده صنایع، دانشگاه علم وصنعت، تهران، ایران
شهاب الدین موسوی اشکوری، دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده صنایع، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران
E-mail:m-tabibi@rmto.ir
چکیده
در کشور ایران نیزمانند سایرکشورها مشکل ترافیک بویژه در ابعاد تراکم و تصادفات بسیار نگران کننده اس ت. تاکنون د ر
برنامه های مختل ف، سازمانهای درگیر با حمل و نقل، طرح های مختلفی را که به نوعی جزء زیرپروژه های حمل و نقل
هوشمندند ، برای رفع مشکلات خود به اجرا در آورده ان د، اما طرح جامعی در خصوص اجرای سیستم های هوشمند هنوز در
کشور تبیین نشده اس ت. فقدان برنامه راهبردی سیستم های هوشمن د علاوه بر این که باعث تکرار سرمایه گذ اری های
مشترک در زیرساختهای جامعه می شود ، بلکه باعث ناهماهنگی وناسازگاری این سیستمها ب ا یکدیگر شده و ممکن است
مشکلات عدیده ای را در اتصال زیرسیستمها به یکدیگر ایجاد کرده و علاوه برآ ن که مشکلی را از حمل و نق ل کشو ر حل
نمی کن د، ممکن است باعث ایجاد معضلات جدید در بهره برداری ازسیستم حمل و نق ل نیز بشون د. در تحقی ق حاضر ابتدا به
مرور ادبیات وبررسی و کاربردهای سیستم های حمل و نقل هوشمند پرداخت ه شده و سپس با استفاده از متدولوژی برنام ه ریزی
راهبردی با نگرش پیش تدبیری راهبردهای توسعه سیستم های حمل و نقل هوش مند تدوین شده اس ت. برای تدوین استراتژی ها
1 ا ستفاده شده است. در ادام ه به منظور الوی ت بندی راهبرد ه ا از فنو ن تصمیم گیر ی با معیارها ی چند گ انه
SWOT از ماتریس
)
2
AHP 3 استفاده شده ونتایج حاصل از آن با استفاده از ضریب رتبه ای اسپیرمن مقایسه شده است. QSPM )و روش
واژه های کلیدی : حمل و نقل هوشمند، ایمنی، برنامه ریزی راهبردی
1. مقدمه
4 بکارگیری مجموعۀ ای از فن آوری ها و تجهیزات مانند حسگر های
ITS سیستم های حمل و نقل هوشمند یا به طورخلاصه
وری اطلاعات و ارتباطات در سیستم حمل و نقل است که این امکان را پدید می آورد که بخش های
Ĥ پیشرفته، پردازشگرها و فن
مختلف مدیریت حمل و نقل با یکدیگر بطور خودکار تعامل داشته باشند ، به طوری که شبکه حمل و نقل به طور هماهنگ و
یکپارچه اداره شود. این فن آوری، عملکرد حمل و نقل سنتی را با استفاده از تبادل الکترونیکی داده واطلاعات توسعه می دهد. این
1
Strengths & Weaknesses & Opportunities & Threats
2
Analytical Hierarchy Process
3
Quantitative Strategic Planning Matrix
4
Intelligent Transport System
www.SID.ir
Archive of SID
٢
سیستم با توجه به فضا و ظرفیت حمل و نقل وسایل نقلیه، افزایش جمعیت و نیز افزایش میزان سفر، اقدام به مدیریت ساختار
حمل و نقل، برای کاهش زمان مورد نیاز انجام سفرها می کند . با این شیوه ظرفیت حمل و نقل جاده ای نیز افزایش می یابد بدون
آنکه لزوماً به افز ایش فیزیکی تعداد خطوط جاده ها نیاز ی باشد . استفاده از سیستم حمل و نقل ، هم دولت و هم بخش خصوصی
وصنعت را قادرمی سازد که از فن آوری های جدید برای بهبود امنیت، ایمنی، اطمینان از صحت اطلاعات، آسایش، افزایش پویائی،
کیفیت و دستر سی اطلاعات هم به ،
ITS تخفیف تراکم ترافیک، کاهش مصرف سوخت و آلودگی استف اده کنند. با استفاده از
سرویس دهندگان و هم به سرویس گیرندگان (رانندگان) افزایش می یابد و همچنین این امکان فراهم م ی شود که بتوان به سرعت
وری اطلاعاتی و ارتباطی با وسایل
Ĥ در واقع ادغام فن ITS . تجهیزات و سرویس های یکسان را در محیط های متفاوت بکار برد
نقلیه و شبکه های راهی است که مسافران و کالا ها از طریق آنها جابجا می شوند.
با وجود این که تعداد زیادی از سیستمهای حمل و نقل هوشمند به ثبت رسیده اند، اما به دلیل جوانی وتازگی آنها، هنوز تعریف
ارایئه نشده است. تعریفی که در سال 1998 توسط انجمن حمل و نقل هوشمند آمریکا 5 ارائه شد عبارت از این
ITS کاملی از
وری در حمل و نقل، برای صرفه جویی در وقت و هزینه در زندگی روزمره استفاده می کنند . تعریف
Ĥ بود که مردم از فن
رسمی تری که در آوریل سال 1998 توسط اداره حمل و نقل آمریکا 6 منتشر شد به این شرح است که سیستمهای حمل و
نقل هوشمند، اطلاعات مربوط به جابجایی مسافر و کالا را جمع آوری، نگهداری، پردازش و توزیع می کنند. 1
در کشورهای مختلف ارائه شده است که با توجه به مطالبی که تاکنون عنوان شد، متداول ترین
ITS امروزه تعاریف بسیاری از
ارائه کرد به شرح زیر است: 2
ITS تعریفی که میتوان از
وری های های نوین از قبیل الکترونیک، ارتباطات و سیستمهای کنترل
Ĥ سیستم حمل و نقل هوشمند با استفاده و بکارگیری فن
باعث ارتقاء سطح ایمنی، کارآیی و ارزانی در حمل و نقل می شود که برای شیوه های مختلف حمل و نقل از قبیل جاده ، راه
آهن، هوایی و دریایی قابل تعمیم است.
2. برنامه ریزی راهبردی
برنامه راهبردی، هنر و علم تدوین، اجرا و ارزیابی تصمیماتی است که یک سازمان را قادر می سازد به هدفهای بلندمدت خود
دست یابد . فرآیند مدیریت راهبردی 7 در بر گیرنده سه مرحله است : تدوین راهبردها ، اجرای راهبردها و ارزیابی راهبردها. مقصود
از تدوین استراتژی تعیین مأموریت سازمان ، عواملی که در محیط خارجی یک سازمان را تهدید می ک نند، یا فرصتهایی را به وجود
می آور ند، نقاط قوت و ضعف داخلی سازمان، هدفهای بلندمدت، در نظر گرفتن راهبردهای گوناگون وا نتخاب راهبرد های خاص
برای ادامه فعالیت است. مواردی که در زمینه تدوین استراتژیها مطرح می شوند عبارتند از : تعیین نوع فعالیتی که سازمان
می خواهد به آن بپردازد ، فعالیتهایی را که می خواهد متوقف سازد ، شیوه تخصیص منابع، تصمیم گیری درباره گسترش دادن یا
متنوع ساختن فعالیتها . شکل شماره 1 یک الگوی مناسب از فرآیند استراتژیک بسیار متداول را نشان می دهد . در این الگو رابطه
3, بین اجزا اصلی فرآیند مدیریت راهبردی نشان داده شده است. 4
5 -
Intelligent Transportation Society of America
6 -
U. S. Department of Transportation (DOT)
7
Strategic Management Process
www.SID.ir
Archive of SID
٣
شکل 1. الگوی مدیریت راهبردی
3, فرآیند مدیریت استراتژیک به طور خلاصه شامل مراحل زیر است: موجود است. مقدار ضریب همبستگی اسپیرمن از رابطه زیر به دست آمده است : ,[5], اسپیرمن به ترتیب درمراجع 3
    


    


 



    


   
















=
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ
Σ Σ
=
=
=
=
=
= =
n
i
n
i
i
i
n
i
n
i
i
i
n
i
n
i
i
n
i
i
i i
n
y
y
n
x
x
n
x y
x y
1
2
2 1
1
2
2 1
1
1 1
ρ
18
Likert
19
Analytical Hierarchy Process
20
Strengths & Weaknesses & Opportunities & Threats
21
Analytical Hierarchy Process
22
Spearman
23
Inconsistent
(١)
www.SID.ir
Archive of SID
٦
4. نتایج بدست آمده
1-4 چشم انداز 24
چشم انداز کشور در بخش حمل و نقل جاده ای عبارت است از:
-1 کمینه کردن میزان تلفات جاده ای و تصادفات در کلیه راههای کشور
-2 کمینه کردن زمان تاخیر در کل راههای کشور
-3 کاهش مصرف سوخت ورساندن آن به میزان بهینه در حد کشور های توسعه یافته
-4 بهبود کامل محیط زیست و ایجاد راههای سبز درحد کشورهای توسعه یافته
-5 ایجاد رضایت کامل در عموم مردم جامعه درحد کشور های توسعه یافته
-6 اعتلای فرهنگی مردم جامعه در زمینه رانندگی در جاده های کشور
به طور خلاصه می توان گفت چشم انداز توسعه سیستم های حمل و نقل هوشمند عبارتست از برخورداری از سیستمی ملی
برای حرکتی ایمن، روان، سریع و اقتصادی و سازگار با محیط زیست
2-4 بیانیه ماموریت 25
بیانیه ماموریت مطابق موارد ذکر شده به شرح ذیل است:
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به عنوان متولی سیستم حمل و نقل کشور ، با توسعه سیستم های حمل و نقل هوشمند
جاده ای سعی در افزایش و ارتقاء سطح ایمنی و عبوری روان ب ه منظور افزایش رفاه مردم کشور ایران و همچنین افراد و
شرکت های خارجی که از راههای ترانزیت و توریستی عبور می کنند ، دارد .حوزه کاری در خصوص توسعه سیستم های حمل و
نقل هوشمند، راههای پر ترافیک و نقاط سانحه خیز برون شهری است که در آنها آمار تصادفات و سوانح رانندگی زیاد است.
3-4 اهداف 26
اهداف توسعه سیستم های حمل ونقل هوشمند کشور عبارتند از :
-1 بهینه سازی سیستم های حمل ونقل و سرویس های استفاده کنندگان
-2 توسعه ایمنی
-3 افزایش کارآیی و ظرفیت سیستم های حمل و نقل
-4 کاهش زمان تاخیر و تراکم
-5 بهبود محیط زیست و کاهش مصرف انرژی ( سوخت )
-6 توسعه اقتصادی
به طور خلاصه می توان گفت اهداف توسعه سیستم های حمل و نقل هوشمند عبارتند از:
افزایش ایمنی ، کاهش زمان تاخیر، جلب رضایت عموم جامعه ، حفظ محیط زیست و کاهش مصرف انرژی
(
EFE ) 4 بررسی عوامل خارجی -4
27
24
Vision
25
Mission
26
Goal
27
External Factor Evaluation
www.SID.ir
Archive of SID
٧
در این مرحله مطابق متدولوژی برنامه ریزی راهبردی به تحلیل محیط خارجی می پردازیم . برای این کار ماتریس عوامل خارجی
را تشکیل می دهیم . این ماتریس ابزاری است که به استراتژیست ها اجازه می دهد تا عوامل محیطی ، اقتصادی ، اجتماعی ،
سیاسی ، فرهنگی ، تکنولوژیکی ، وضعیت بازار و رقابت را در مقطع زمانی مورد ارزیابی قراردهند . پارادایم حاکم بر طراحی این
ماتریس عمدتا تجویزی بوده و رو یکرد مختلف تجویزی به عنوان ابزاری برای جمع آوری اطلاعات محیط پیرامونی ومحیط
صنعتی کاربرد دارد .برای تهیه ماتریس ارزیابی عوامل خارجی پنج مرحله باید انجام شود.(مراحل فوق در مرجع [ 3] ار ای ه شده
اند). با انجام مراحل فوق نتایج در جدول 1 نشان داده شده است . همان طور که در جدول مشاهده می شود وضعیت کشور برای
توسعه سیستم های حمل و نقل هوشمند از نظر عوامل خارجی در حد متوسط است.
28(
IFE) 5-4 ماتریس ارزیابی عوامل داخلی
این ماتریس ابزاری برای بررسی عوامل داخلی سازمان است .در واقع نقاط ضعف و قوت واحد های سازمان را مورد بررسی قرار
می دهد . تهیه این ماتریس نیز شامل پنج مرحله است .(مراحل فوق در مرجع [ 3] ار ایه شده است ). با انجام مراحل فوق نتایج در
جدول 2 نشان داده شده است . همانطور که در جدول مشاهده می شود وضعیت کشور جهت توسعه سیستم های حمل و نقل
هوشمند از نظر عوامل داخلی در حد ضعیف می باشد.
SWOT 6-4 تدوین راهبرد ها با استفاده از مدل تحلیل
به
SWOT در این مرحله با توجه به عوامل داخلی ( قوتها و ضعفها ) وخارجی ( فرصت ها و تهدیدها ) طبق مدل تحلیلی
تدوین راهبرد ها می پردازیم . این مدل مبتنی بر رویکرد خط مشی هاروارد طراحی شده که تحت پاردایم تجویزی است .گرچه
برای پارادیم ترکیبی نیز کاربرد دارد . در این مدل فرصت ها و تهدید ها نشان دهنده چالش های مطلوب یا نامطلوب عمده ای
است که در محیط فراروی سازمان وجود داشته و در مقابل قوت ها و ضعف ها ( شایستگی ها ، توانایی ها ، مهارتها و کمبود ها
در حالت معمولی متشکل از یک جدول
SWOT ) وضعیت محیط داخلی تشکیلات مورد مطالعه را بنمایش می گذارد. مدل
مختصات دوبعدی است که هریک از چهار نواحی آن نشانگر یک دسته استراتژی است. به عبارت دیگر همواره چهار دسته
استراتژی در این مدل مطرح می شوند این استراتژی ها عبارتند از:
(
SO -1 راهبرد های حد اکثر استفاده از فرصت های محیطی با بکار گیری قوت ها سازمان ناحیه 1 ( راهبرد های
(
ST -2 راهبرد های استفاده از نقاط قوت ها سازمان برای جلوگیری از تهدید ها ناحیه 2 ( استراتژی های
-3 راهبردهای استفاده از مزیت های بالقوه ای که در فرصت های محیطی نهفته است ، برای جبران نقاط ضعف موجود سازمان
(
WًO ( استراتژی های
(
WT -4 راهبردهای برای به حداقل رساندن زیانهای ناشی از تهدید ها و نقاط ضعف ناحیه 4 ( استراتژی های
با توجه به تحلیل محیط داخل وخارج استراتژی های راهبرد های لازم برای چهار ناحیه تدوین شد. نتایج حاصل در جدولهای 3
نشان داده شده است . (
TW و 6 ( استراتژی های ( WO و 5 ( استراتژی های ( ST و 4 ( استراتژی های ( SO ( استراتژی های
29 و داخلی
CPM لازم به ذکر است به دلیل عدم وجود رقابت و بخش های مستقل ، تشکیل ماتریسهای مقایسه ای رقابت
30 لزومی ندارد.
IEM وخارجی
28
Internal Factor Evaluation
29
Compétitive Profile Matrix
30
Internal- External Matrix
www.SID.ir
Archive of SID
٨
عوامل استراتژیک خارجی وزن امتیاز امتیاز وزن دار توضیحات
فرصت ها
0.12 3 و توسعه آن در سطح کشور 0.04
ICT , IT رشد
دیدگاه مسئولین و مدیران عالی کشور به توسعه سیستم های حمل و نقل هوشمند
0.12 3 0.04
موقعیت جغرافیایی کشور برای حمل و نقل کالا و ترانزیت
0.2 4 0.05
سهم حمل و نقل جاده ای نسبت به سایر سیستم های حمل و نقل ( ریلی ، دریایی ، هوایی )
0.2 4 0.05
امکان اخذ وام ازبانک جهانی و همکاری های تخصصی و کارشناسی
0.28 4 0.07
امکان استفاده از روش فایناس جهت تامین مالی پروژه
0.21 3 0.07
تخصیص بودجه برای توسعه سیستم های هوشمند در سطح کشور
0.21 3 0.07
امکان استفاده از همکاری سازمان های جهانی
0.15 3 0.05
IRF, PIARC که وزارت راه و ترابری عضو آنها می باشد مثل
امکان استفاده از تجربیات عملی انجام شده در داخل و خارج کشور
0.09 3 0.03
تهدید ها
وجود دیدگاه های منفی
0.08 عدم شناخت صحیح از سیستم های هوشمند 2 0.04
نتایج حاصل از بکار گیری سیستم های هوشمند در وزارت راه یا سازمان های دیگر
0.08 وجود تجربیات ناموفق 2 0.04
در الویت قراردادن سایر پروژ ها نسبت پروژ سیستم های هوشمند و کمبود منابع مالی
0.04 2 0.02
وابستگی به شرکت های خارجی در خصوص تجهیزات و موارد نگهداری و راهبری پس از توسعه
0.08 1 0.08
انجام پروژها هوشمند بصورت غیر سیستمی و در قالب یک ساختار نامناسب
0.05 1 0.05
توسعه سیستم ها با یک معماری وساختار غیر منعطف
0.05 1 0.05
توسعه سیستم ها بدون در نظر گرفتن اهداف اصلی حمل و نقل کشور
0.15 1 0.15
عدم شناخت نیاز ها و وضعیت موجود
0.1 عدم شناخت وضعیت موجود ونیاز های راهها 1 0.1
جمع
2.21 وضعیت عوامل خارجی درحد متوسط است 1
جدول ١ . ماتریس عوامل خارجی
www.SID.ir
Archive of SID
٩
عوامل استراتژیک داخلی وزن امتیاز امتیاز وزن دار توضیحات
قوت ها 0
1 اقدام در خصوص تشکیل کمیته یا گروه های کاری در خصوص توسعه سیستم های هوشمند 0.102 3 0.034
2 وجود کارشناسان خبره در بخش ستادی وزارت راه و پلیس راه و دیگر ارگان ها 0.102 3 0.034
3 انجام مطالعات و اقدامات در خصوص اجرای طرح پایلوت در یکی از محور ها 0.066 3 0.022
DHV , Egist 4 وجود مستندات و مطالعات مشاورین خارجی 0.033 3 0.011 مشاورین خارجی
ضعف ها
0.068 2 0.034
ITS و IT 6 وضعیت کمی و کیفی نیروی انسانی متخصص در بخش
7 وضعیت زیر ساخت ها ی ارتباط در بویژه بخش دیتا 0.09 2 0.045
8 میزان آگاهی و اطلاع از ظرفیت مورد نیاز و محل اتصال تجهیزات هوشمند در بغش ارتباط دیتا 0.045 1 0.045
9
آگاهی و اطلاع از پروتکل ها و استاندارد سیستم های ارتباطی و انتخاب آن با توجه به شرایط موجود
کشور 0.045 1 0.045
10 وضعیت قوانین و مقررات وضع شده 0.022 1 0.022
11 وضعیت پیمانکاران و مشاوران دارای تجربه در توسعه و نگهداری سیستم های هوشمند 0.034 1 0.034
12 انسجام سازمان ها و ارگان های دولتی مرتبط با سیستم های هوشمند و میزان همکاری آنها با یکدیگر 0.056 1 0.056
13 میزان آگاهی بخش خصوصی در خصوص منافع توسعه سیستم های حمل و نقل هوشمند در کشور 0.022 1 0.022
14 وضعیت بسترهای حقوقی و قانونی برای خصوصی سازی و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی 0.034 1 0.034
15 وضعیت زیر ساخت های عمومی و پایه در توسعه سیستم های حمل و نقل هوشمند 0.09 2 0.045
16 تدوین یا انتخاب استاندارد مناسب و منطبق بر شرایط موجود کشور 0.045 1 0.045
17
تعیین الویت در اهداف کلان سیستم های حمل و نقل کشور جهت توسعه سیستم ها با توجه به الویت
بندی انجام شده 0.056 1 0.056
18 پژوهش های سامان یافته وکاربردی با توجه به شرایط موجود در کشور 0.034 1 0.034
داخلی ماتریس عوامل - ٢ جدول
www.SID.ir
Archive of SID
١٠
19 میزان سواد اطلاعاتی عموم مردم و آگاهی آنها از منافع و بکار گیری سیستم های هوشمند 0.045 1 0.045
20
وضعیت سیستم های نرم افزاری
0.045
2
0.09
21 وضعیت سیستم های سخت افزاری 0.09 2 0.045
22 میزان توسعه کاربرد های الکترونیک در کشور 0.09 2 0.045
23
الویت تجهیز آزاد های کشور نسبت به راههای دوخطه جهت تجیز سیستم های هوشمند(برنامه چهارم
توسعه) 0.056 1 0.056
24 تجربه لازم در توسعه سیستم های هوشمند 0.034 1 0.034
25 انجام کار ها بصورت هماهنگ و غیر موازی 0.056 1 0.056
26 وجود بوروکراسی و مشکلات در خصوص خرید های خارجی 0.056 1 0.056
جمع
1.461 1
وضعیت عوامل داخلی در حد ضعیف
است
ادامه جدول ٢ - ماتریس عوامل داخلی
www.SID.ir
Archive of SID
١١
ردیف راهبردها توضیح
پیارک یکی از وظایف سازمان های بین المللی تبادل اطلاعات ,
IRF 1 استفاده از تجربیان کارشناسان و متخصصین سازمان های بین المللی که ایران در آنها عضویت دارد مانند
و استفاده از تجربیات سایر کشور های عضو خصوصا کشورهای در حال توسعه و تجربیات کشور های عضو و کمک و همکاری
به کشور های در حال توسعه می باشد
2 برگزاری جلسات توجیهی توسط کارشناسان و خبرگان سازمان ها ( سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای - پلیس راه )
برای مسئولین عالی کشور جهت آشنایی با نیاز ها و ضعیت راههای موجود کشور به سیستم های حمل و نقل هوشمند
و مزایای استفاده از این سیستم ها
3 برگزاری سمینار ها و جلسات توجیهی برای مسئولین و مدیران عالی کشور در خصوص ترانزیت کالا و اطلاع رسانی از موقعیت
جغرافیایی و پتانسیل بالای کشور در ترانزیت کالا وتاثیر بکار گیری سیستم های حمل و نقل هوشمند در بکار گیری از
این پتانسیل ها
4 اطلاع رسانی به مسئولین عالی کشور درخصوص سهم بالای حمل و نقل جاده ای والویت توسعه
سیستم های حمل هوشمند جاده ای نسبت به سایر سیستم های حمل و نقل ( ریلی - دریایی - هوایی )
5 مذاکره و توجیه بانک جهانی در خصوص لزوم توسعه سیستم های حمل و نقل هوشمند جاده ای و دریافت وام
و کمک های کارشناسی و تخصصی
6 مطالعه و بررسی روش فایناس جهت توسعه سیستم های هوشمند با شرکت های معتبر خارجی و رفع موانع
حقوقی و قانونی و هماهنگی و کسب اطلاعات با ارگان ها و سازمانهای دولتی که دراین زمینه تجربه و فعالیت دارند
7
در وزارت راه و دعوت از کلیه ارگان های مرتبط دراین کمیته
ITS تقویت کمیته
8 استفاده صحیح و بهینه از بودجه تخصیصی در خصوص توسعه سیستم های حمل و نقل هوشمند و استفاده از
سایر روش های تامین مالی بغیر از بودجه تخصیصی مثل اخذ وام از بانک جهانی ، فایناس ، جلب سرمایه گذاری
بخش خصوصی
SOٍ جدول ٣ - راهبرد های www.SID.ir
Archive of SID
١٢
9 استفاده از تجارب کشور های توسعه یافته و در حال توسعه و سازمان ها و ارگان های داخلی
10 استفاده از مطالعات انجام شده توسط مشاورین خارجی و مطابقت آنها با شرایط موجود در کشور
www.SID.ir
Archive of SID
١٣
ردیف راهبردها توضیح
1 توجیه مدیران میانی و کارشناسان و آشنایی آنها به مزایای بکار گیری سیستم های هوشمند با استفاده از تجربیات عملی
تاثیر نصب این سیستم ها در راههای کشور ونیاز مبرم راههای کشور به سیستم های حمل ونقل هوشمند
2 ریشه یابی عوامل و دلایل شکست برخی از تجربیات ناموفق در خصوص سیستم های حمل و نقل هوشمند
3 توجیه مسئولین در خصوص مزایای بکار گیری سیستم های حمل و نقل هوشمند و بی نیاز شدن از انجام برخی از
پروژه ها در صورت توسعه سیستم های هوشمند
4 عدم خرید تجهیزات غیر استاندارد و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری که در انحصار یک شرکت خاص
و خرید تجهیزاتی که بلحاظ نگهداری و تعمیرات دارای پیچیدگی زیادی نباشد
5 پیش بینی هماهنگی سیستم های هوشمند جاده ای با سایر سیستم های حمل و نقل هوشمند ریلی - دریایی
6 هماهنگی کلیه ارگان ها و بخش های وزارت راه و ترابری و پلیس راه و پرهیز از خریداری و توسعه سیستم ها بدون
هماهنگی و انجام کار های موازی
7 عدم توسعه برخی از سیستم های هوشمند بصورت مستقل و پراکنده و غیر هماهنگ با یکدیگر بلحاظ استاندارد و توسعه
سیستمی مجموعه سیستم های هوشمندو در قالب یک طرح کلی ویک ساختار هماهنگ
8 تدوین معماری ملی سیستم ها ی حمل و نقل هوشمند در کشور و انتخاب معماری منعطف و قابل تغییر در صورت بروز
برخی از مشکلات و موارد پیش بینی نشده و برخی از تغییرات در صورت پیشرفت تکنولوژی
9 توسعه سیستم ها در راستای اهداف کلان حمل و نقل جاده ای کشور
ST جدول ٤ - راهبرد های www.SID.ir
Archive of SID
١٤
ردیف راهبردها توضیح
1 آموزش نیروی انسانی متخصص در بخش توسعه سیستم ها - استاندارد سازی- راهبری و نگهداری با استفاده از بودجه تخصیصی
2 پیشنهاد به وزارت تحقیقات آموزش و فناوری در خصوص ایجاد رشته های دانشگاهی و دانشکده تخصصی
در خصوص سیستم های حمل و نقل هوشمند جادهای
3 تعیین پروتکل ها و استاندار ها ی ارتباطی مورد نیاز و هماهنگی و ارتباط تنگاتنگ با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
در هنگام توسعه سیستم و پس از آن
4 تعیین میزان ظرفیت مورد نیاز برای انتقال دیتا و تعیین موقعیت مکانی آنها
5 وضع قوانین لازم وبهبود بستر های حقوقی با استفاده از تجربیات موجود در داخل کشور وهمکاری سازمان های بین المللی
6 برگزاری جلسات توجیهی و برگذاری سمینار ها و دوره های آموزشی برای مشاوران و پیمانکاران و ایجاد انگیزه در آنها
در خصوص فعالیت در این زمینه و اطمینان از وجود زمینه کاری و بازار کار در این بخش
7 تاسیس سازمان حمل و نقل هوشمند کشور و فعالیت و عضویت کلیه ارگان ها و بخش های دولتی مرتبط در آن و تعیین
تشکیل شده
ITS در اکثر کشور ها سازمان
است
جایگاه و شرح وظایف هریک از آنها
8 تدوین استاندارد ملی وبومی و مطابق با شرایط موجود کشور
10 الویت بندی اهداف کلان سیستم های حمل و نقل کشور و انتخاب هدف اصلی و توسعه سیستم ها براساس این الویت بندی
11 انجام پژوهش های کاربردی و غیر تئوری با توجه به نیاز های موجود کشور و تاسیس پژوهشکده حمل و نقل کشور
12 فرهنگ سازی و افزایش سواد اطلاعاتی عموم جامعه و آشنایی آنها با مزایای بکار گیری سیستم های هوشمند از طیق
اطلاع رسانی عمومی و رسانه ای و ارائه برنامه های آموزشی
13 بهبود وضعیت سیستم های نرم افزاری
14 بهبود وضعیت سیستم های سخت افزاری
15 پیشنهاد جهت اصلاح قانون چهارم توسعه و الویت بندی راه ها جهت تجهیز سیستم های حمل و نقل هوشمند بر حسب
WO جدول ٥- راهبرد های www.SID.ir
Archive of SID
١٥
الویت بندی اهداف
16 اطلاع رسانی به بخش خصوصی در خصوص منافع سرمایه گذاری در این بخش
17 بستر سازی مناسب حقوقی و قانونی برای تشویق سرمایه گذاری داخلی و خارجی در بخش سیستم های حمل و نقل هوشمند
18 هماهنگی با کلیه سازمان و ارگان های دولتی در خصوص بهبود زیر ساخت عمومی پایه جهت توسعه سیستم های هوشمند
19 شناسایی نیاز ها و مشکلات موجود در راهها توسعه سیستم های هوشمند در راستای حل این مشکلات
20 هماهنگی با وزارت بازرگانی و ایجاد راهکارهایی جهت رفع موانع خرید ها ی خارجی و بورکراسی
21 تخصیص بخشی از بودجه در نظر گرفته شد برای آموزش نیروی انسانی
بشرکت های خارجی معتبر با روش مناسب
EPC 22 واگزاری پروژها بصورت
24 استفاده از مشاورین خارجی جهت طراحی سیستم و تدوین معماری با روش مناسب
ردیف راهبرد توضیح
1 عدم توسعه سیستم های غیر مرتبط با نیاز های موجود راههای کشور
2 عدم توسعه سیستم ها بدون هدف
WO ادامه جدول ٥ راهبرد های
TW جدول ٦ راهبرد های
www.SID.ir
Archive of SID
١٦
SWOT جدول 7 جدول تجزیه تحلیل
7 - الویت بندی راهبردها -4
الویت بندی شش محور توسعه مطابق جدول 8 و الویت بندی استراتژی ها بر اساس جداول 9 و 10 می باشد.
جدول 8 . الویت بندی محور های اصلی توسعه سیستم ها هوشمند
QSPM جدول 9. نتایج حاصل از روش
مدیریت و سیاستهای سازمانی
1 ریشه یابی عوامل شکست در توسعه برخی از سیستم های هوشمند
2 توسعه سیستم ها در راستای اهداف کلان حمل و نقل کشور و رفع نیاز ها و مشکلات موجود
3 تدوین استاندارد بومی سیستم های حمل و نقل هوشمند کشور و تدوین نظام ارزیابی مستمر
4 توسعه سیستم های هوشمند با یک ساختار و معماری مناسب و منعطف متمرکز وعدم اجرای پروژهای پراکنده و غیر هماهنگ
وپیش بینی امکان تغییرات در صورت پیشرفت تکنولوژی ونیاز های آینده و هماهنگی با سایر سیستم ها ی حمل ونقل
5 ایجاد هماهنگی و انسجام بین سازمان ها و ارگان های مختلف و تعین جایگاه و نقش هرکدام از آنها
6 اطلاع رسانی و آگاه کردن مسئولین و کارشناسان و مدیران میانی در خصوص منافع توسعه سیستم های حمل و نقل هوشمند در
شرایط فعلی و کارایی این سیستم ها در استفاده از پتانسیل های موجود کشور و الویت آن نسبت به بخش های دیگر حمل و نقل
7 استفاده از تجارب سایر کشور ها و تجارب داخلی
8 ترغیب مشاوران و پیمانکاران مرتبط به فعالیت , انجام پژوهش و تحقیقات در این بخش
9
استفاده بهینه از منابع مالی موجود و بدست آوردن منابع مالی جدید با استفاده از پتانسیل های موجود
تامین مالی
(
W ) فهرست ضعف ها ( S ) فهرست قوت ها
(
WO) ناحیه 3 (SO) ناحیه 1 (O ) فهرست فرصت ها
(
WT) ناحیه 4 (ST) ناحیه 2 (T ) فهرست تهدیدات
(1- محور ارزیابی رتبه اهمیت ( 6
زیرساخت فنی- مخابراتی 3
موارد حقوقی 6
نیروی انسانی 5
مسایل فرهنگی 4
مدیریت و سیاستهای سازمانی 1
تامین مالی 2
ادامه جدول ٩
www.SID.ir
Archive of SID
١٧
10 مطالعه و بررسی امکان استفاده از روش فایناس جهت توسعه سیستم های هوشمند با شرکت های معتبر خارجی و رفع موانع
حقوقی و قانونی و هماهنگی و کسب اطلاعات از ارگان ها و سازمانهای دولتی که دراین زمینه تجربه و فعالیت دارند
11 مذاکره و توجیه بانک جهانی در خصوص لزوم توسعه سیستم های حمل و نقل هوشمند جاده ای و دریافت وام
و کمک های کارشناسی و تخصصی
12 اطلاع رسانی به بخش خصوصی در خصوص منافع سرمایه گذاری در این بخش
زیر ساخت های فنی - ارتباطی
13 هماهنگی با کلیه سازمان و ارگان های دولتی در خصوص بهبود زیر ساخت عمومی پایه جهت توسعه سیستم های هوشمند
14 بهبود وضعیت سیستم های نرم افزاری
15 تعیین میزان ظرفیت مورد نیاز برای انتقال دیتا و تعیین موقعیت مکانی آنها
16 انجام پژوهش های کاربردی و غیر تئوری با توجه به نیاز های موجود کشور و تاسیس پژوهشکده حمل و نقل کشور
17 بهبود وضعیت سیستم های سخت افزاری
18 تعیین پروتکل ها و استاندار ها ی ارتباطی مورد نیاز و هماهنگی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و اطلاع از وضعیت موجود
سیستم های ارتباطی و توسعه آن در صورت عدم ظرفیت یا توان کافی
19 عدم خرید تجهیزات غیر استاندارد و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری که در انحصار یک شرکت خاص باشد
و خرید تجهیزاتی که بلحاظ نگهداری و تعمیرات دارای پیچیدگی زیادی نباشد
محیط فرهنگی
20
فرهنگ سازی و افزایش سواد اطلاعاتی عموم جامعه و آشنایی آنها با مزایای بکار گیری سیستم های هوشمند از طریق اطلاع
رسانی عمومی و رسانه ای و ارائه برنامه های آموزشی
نیروی انسانی
21 تخصیص بخشی از بودجه در نظر گرفته شد برای آموزش نیروی انسانی
22 پیشنهاد به وزارت تحقیقات وفناوری در خصوص ایجاد رشته های دانشگاهی و دانشکده تخصصی در خصوص
سیستم های حمل و نقل هوشمند
23 آموزش نیروی انسانی موجود در بخش توسعه سیستم ها - استاندارد سازی- راهبری و نگهداری
محیط حقوقی
24 وضع قوانین لازم وبهبود بستر های حقوقی با استفاده از تجربیات موجود در داخل کشور وهمکاری سازمان های بین المللی
25 بستر سازی مناسب حقوقی و قانونی برای تشویق سرمایه گذاری داخلی و خارجی در بخش سیستم های حمل و نقل هوشمند
www.SID.ir
Archive of SID
١٨
AHP جدول 10 - نتایج حاصل از روش
رتبه استراتژی
مدیریت و سیاستهای سازمانی
1 توسعه سیستم ها در راستای اهداف کلان حمل و نقل کشور و رفع نیاز ها و مشکلات موجود
2 توسعه سیستم های هوشمند با یک ساختار و معماری مناسب و منعطف متمرکز وعدم اجرای پروژهای پراکنده و غیر هماهنگ
وپیش بینی امکان تغییرات در صورت پیشرفت تکنولوژی ونیاز های آینده و هماهنگی با سایر سیستم ها ی حمل ونقل
3 ایجاد هماهنگی و انسجام بین سازمان ها و ارگان های مختلف و تعین جایگاه و نقش هرکدام از آنها
4 تدوین استاندارد بومی سیستم های حمل و نقل هوشمند کشور و تدوین نظام ارزیابی مستمر
5 ریشه یابی عوامل شکست در توسعه برخی از سیستم های هوشمند
6 اطلاع رسانی و آگاه نمودن مسئولین و کارشناسان و مدیران میانی در خصوص منافع توسعه سیستم های حمل و نقل هوشمند در
شرایط فعلی و کارایی این سیستم ها در استفاده از پتانسیل های موجود کشور و الویت آن نسبت به بخش های دیگر حمل و نقل
7 استفاده از تجارب سایر کشور ها و تجارب داخلی
8 استفاده بهینه از منابع مالی موجود و بدست آوردن منابع مالی جدید با استفاده از پتانسیل های موجود
9
ترغیب مشاوران و پیمانکاران مرتبط به فعالیت , انجام پژوهش و تحقیقات در این بخش
تامین مالی
10 اطلاع رسانی به بخش خصوصی در خصوص منافع سرمایه گذاری در این بخش
11 مطالعه و بررسی امکان استفاده از روش فایناس جهت توسعه سیستم های هوشمند با شرکت های معتبر خارجی و رفع موانع
حقوقی و قانونی و هماهنگی و کسب اطلاعات از ارگان ها و سازمانهای دولتی که دراین زمینه تجربه و فعالیت دارند
12 مذاکره و توجیه بانک جهانی در خصوص لزوم توسعه سیستم های حمل و نقل هوشمند جاده ای و دریافت وام
و کمک های کارشناسی و تخصصی
زیر ساخت های فنی - ارتباطی
13 هماهنگی با کلیه سازمان و ارگان های دولتی در خصوص بهبود زیر ساخت عمومی پایه جهت توسعه سیستم های هوشمند
14 تعیین میزان ظرفیت مورد نیاز برای انتقال دیتا و تعیین موقعیت مکانی آنها
15 عدم خرید تجهیزات غیر استاندارد و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری که در انحصار یک شرکت خاص باشد
و خرید تجهیزاتی که بلحاظ نگهداری و تعمیرات دارای پیچیدگی زیادی نباشد
16 انجام پژوهش های کاربردی و غیر تئوری با توجه به نیاز های موجود کشور و تاسیس پژوهشکده حمل و نقل کشور
17 تعیین پروتکل ها و استاندار ها ی ارتباطی مورد نیاز و هماهنگی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و اطلاع از وضعیت موجود
سیستم های ارتباطی و توسعه آن در صورت عدم ظرفیت یا توان کافی
18 بهبود وضعیت سیستم های سخت افزاری
www.SID.ir
Archive of SID
١٩
19 بهبود وضعیت سیستم های نرم افزاری
محیط فرهنگی
20 فرهنگ سازی و افزایش سواد اطلاعاتی عموم جامعه و آشنایی آنها با مزایای بکار گیری سیستم های هوشمند از طریق اطلاع رسانی
عمومی و رسانه ای و ارائه برنامه های آموزشی
نیروی انسانی
21 پیشنهاد به وزارت تحقیقات وفناوری در خصوص ایجاد رشته های دانشگاهی و دانشکده تخصصی در خصوص
سیستم های حمل و نقل هوشمند
22 آموزش نیروی انسانی موجود در بخش توسعه سیستم ها - استاندارد سازی- راهبری و نگهداری
23 تخصیص بخشی از بودجه در نظر گرفته شد برای آموزش نیروی انسانی
محیط حقوقی
24 بستر سازی مناسب حقوقی و قانونی برای تشویق سرمایه گذاری داخلی و خارجی در بخش سیستم های حمل و نقل هوشمند
25 وضع قوانین لازم وبهبود بستر های حقوقی با استفاده از تجربیات موجود در داخل کشور وهمکاری سازمان های بین المللی
8 مقایسه نتایج حاصل از دو روش با استفاده از ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن -4
در جدول 11 نتایج حاصل از دو روش با یکدیگر مقایسه وبا استفاده از نرم افزار اکسل مقدار ضریب همبستگی
طبق رابطه 1 محاسبه و عدد 0,967 به دست آمد ومی توان چنین استنباط کر د که نتایج این دو روش تقریبا
از دقت بیشتری برخوردار است، بنابراین در این تحقیق مبنای
AHP نزدیک اند . با توجه به این که روش
الویت بندی استراتژی ها بر اساس این روش ( جدول 10 ) در نظرگرفته شده است.
AHP 9 بررسی ناسازگاری در روش -4
0/ مورد بررسی قرار گرفت .در این روش بیشینه مقدار ناسازگاری نباید از 1
AHP میزان ناسازگاری د ر روش
0/ بیشتر باشد [ 5]. در بخش الویت بندی استراتژی های مدیریت و سیاست های سازمانی ، مقدار ناسازگاری 12
0 کاهش یافت . این میزان از خطا با توجه به / به دست آمد که با اصلاح بعضی از قضاوت ها این میزان به 11
تعداد زیاد قضاوت ها و خطای ناشی از نظر سنجی قابل قبول است. در سایر الویت بندی ها میزان ناسازگاری در
حد مورد قبول است.
5. نتیجه گیری
با مرور به نتایج حاصل از راهبردهای تدوین شده و شرایط موجود کشور نتایج ذیل استخراج می شود:
-1 وضعیت کشور برای توسعه سیستم های حمل و نقل هوشمند از نظر عوامل خارجی در موقعیت متوسط و از
نظر عوامل داخلی در موقعیت ضعیف است.
-2 توسعه سیستم های هوشمند در کشور باید با محوریت افزایش ایمنی انجام شود.
-3 الویت تجهیز سیستم های حمل و نقل هوشمند باید در نقاط حادثه خیز 31 راههای کشور نسبت به آزاد
31 تونل ها، پل ها ، گردنه های مه گیر و نقاطی از راههای كشور كه در آنها آمار تصادفات بسیار بالا است.
ادامه جدول ١٠
www.SID.ir
Archive of SID
٢٠
راهها 32 در نظر گرفته شود. 7
-4 در خصوص اهداف کلان حمل و نقل الویت به ترتیب با ایمنی ، رضایت عموم ، بهبود محیط زیست و کاهش
مصرف انرژی و زمان تاخیر است .
-5 در خصوص شش محور توسعه الویت ب ه ترتیب با مدیریت و سیاست های سازمانی ، تام ین مالی ،
زیر ساخت های فنی ، محیط فرهنگی ، نیروی انسانی و موارد حقوقی است و توسعه سیستم های هوشمند بر
اساس این الویت بندی انجام شود.
-6 برای توسعه سیستم های حمل و نقل هوشمند باید از توان بخش خصوصی استفاده شود و بخش دولتی باید
سیاست ها و راهبرد های لازم را تعیین و زیر ساخت های لازم فراهم سازد.
-7 همکاری و انسجام لازم مابین سازمان ها و ار گان های دولتی مرتبط وجود ندارد و جایگاه هر یک از آنها
مشخص نیست .
-8 توسعه سیستم های حمل و نقل هوشمند نیازمند یک سازمان با تشکیلات و ساختار منسجم و نیروی انسانی
متخصص و مجرب است.
-6 جمع بندی نهایی و پیشنهادات
با توجه به مطالعات انجام شده در این پژوهش و با در نظر گرفتن تجارب جهانی ، پیش نیاز های توسعه سیستم
های حمل و نقل هوشمند شامل موارد زیر است :
-1 توسعه زیر ساختهای لازم
-2 همکاری کلیه سازمان ها و ارگان های مرتبط
-3 شناسایی اهداف و نیاز های موجود کشور و تدوین راهبرد های لازم
-4 تدوین استاندارد ملی و بومی
-5 تدوین معماری ملی
-6 وجود یک سازمان یا ارگان منسجم و توانمند ( دولتی یا نیمه دولتی )
-7 تحقیقات وپژوهش کاربردی
-8 همکاری و ارتباط با مراگز تحقیقاتی، پژوهشی و دانشگاهی
-9 بستر سازی و آماده سازی عموم جامعه در استفاده و پذیرش سیستم های هوشمند
-10 وجود نیروی انسانی متخصص، خصوصا در بخش نگهداری و راهبری
-11 همکاری بخش خصوصی با بخش دولتی و تعیین جایگاه صحیح هرکدام از آنها در توسعه سیستم های
حمل و نقل هوشمند
-12 تامین بودجه لازم
با توجه به بر رسی های انجام شده ملاحظه می شود که در شرایط فعلی ، کشور فاقد کلیه پیش نیاز های لازم در این
خصوص است. نتایج حاصل از تحقیق نیز این مورد را نشان می ده ند و به طور کلی می توان گفت که کشور ما از
نظر توسعه سیستم های حمل و نقل هوشمند درموقعیت ضعف قرار دارد ، اما پتا نسیل های لازم خصوصا در زمینه
نیروی انسانی و تامین بودجه در این خصوص وجود دارد.
32
در این رابطه طبق تجزیه تحلیل های آماری در دفتر فناوری اطلاعات سازمان مشخص شده است كه احتمال وقوع تصادفات منجر به
فوت در راههای اصلی نسبت به آزاد راهها بیشتر می باشد
www.SID.ir
Archive of SID
٢١
. با توجه به این که در حال حاضر توسعه سیستم ها ی حمل و نقل هوشمند در راه های کشور ضروری بوده و
همچنین به دلیل این که فاصله بسیار زیادی حتی با کشور های در حال توسعه دراین مورد وجود دارد و تا کنون
هیچ گونه اقدامی در کشور در این مورد انجام نشده و از طرفی فراهم آوردن کلیه پیش نیاز های لازم مستلزم
صرف زمان زیادی می باشد لذا نیازمند به برنامه ریزی کوتاه مدت و دراز مدت هستیم .در خصوص برنامه ریزی
کوتاه مدت می توان با انجام یک پروژه پایلوت بصورت طرح و اجراء در یکی از نقاط بحرانی کشور مطابق با
وضعیت موجود کشور و استراتژی ها و سیاست های سازمان توسط یک مشاور و پیمانکار خارجی مشروط به
متصل شدن با یک مشاور و پیمانکار داخلی و همچنین آموزش های لازم به نیروی متخصص موجود اقدام کر د .
در خصوص برنامه های دراز مدت اقدامات ذیل باید انجام شود.
-1 تدوین استاندارد بومی
-2 تدوین معماری ملی
-3 آموزش نیروی انسانی
-4 تاسیس و تشکیل یک سازمان منسجم دولتی یا نیمه دولتی ومستقل یا در سازمان راهداری و حمل و نقل
جاده با ساختار تشکیلاتی ارائه شده در فصل هفتم
-5 توسعه ارت باط و انسجام لازم مابین سازمان ها و ارگان های دولتی مرتبط 33 و تعیین جایگاه و وظایف هرکدام
از آنها
-6 بستر سازی فرهنکی و افرایش سواد اطلاعاتی عموم جامعه
-7 ایجاد زیر ساختار های لازم خصوسا دربخش ارتباط دیتا
-8 همکاری و تبادل اطلاعات با سازمان های خارجی
-9 اعزام کارشناسان و متخصصین به خارج کشور و توسعه ارتباطات بین المللی
-10 اطلاع رسانی و ترغیب بخش خصوصی به سرمایه گذاری در این بخش
-11 انجام پژوهش و تحقیقات کاربردی و منسجم
منابع
1.,
ITE (Institute of Transportation Engineers) (2000) "Intelligent transportation
primer", written by notable authors actively involved in the development and
deployment of ITS.
2.
Chowdhury, Mashrur, Adel, Sadek A. (2003) "Fundamentals of intelligent transport
systems planning", Atech House Inc.
-3 علی احمدی ، علیرضا ،فتح الله، مهدی ، و تاج ا لدین، ایرج ( 1382 ) "نگرشی جامع بر مدیریت استراتژیک " ،
تهران: انتشارات تولید دانش، چاپ اول.
-4 علی احمدی، علیرضا ( 1383 ) " برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات"، تهران: انتشارات تولید دانش.
-5 اصغرپور ، محمد جواد( 1377 ) " تصمیم گیری چند معیاره"، تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
ترجمه آریا نژاد، ذهبیون ، تهران :مرکز
U" -6 رونالد ، والپول ( 1382 ) " مقدمه ای بر آمار و احتمالات کاربردی
انتشارات دانشگاه علم و صنعت تهران، چاپ چهاردهم.
33
وزارت راه و ترابری - وزارت ارتباط و فن آوری ارتباطات - وزارت صنایع – وزارت كشور - پلیس راه – حلال احمر – وزارت
آموزش تحقیات و فناوری – وزارت بازرگانی
www.SID.ir
Archive of SID
٢٢
7 - طبیبی مسعود ، عارفی محمد رضا ( 1384 ) "گام به گام تا انتخاب نوع ومحل مناسب برای نصب سیستمهای
تهران: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای. ، "
ITS
پانویس ها:
1-
Strengths & Weaknesses & Opportunities & Threats
2-
Analytical Hierarchy Process
3-
Quantitative Strategic Planning Matrix
4-
Intelligent Transport System
5- -
Intelligent Transportation Society of America
6- -
The U. S. Department of Transportation (DOT)
7-
Strategic Management Process
8-
CPM
9-
EFE
10-
IFE
11-
SWOT
12-
SPACE
13-
BCG
14-
IE
15-
QSPM
16-
MADM
17-
Quantitative Strategic Planning Matrix
18-
Liker
19-
Analytical Hierarchy Process
20-
Strengths & Weaknesses & Opportunities & Threats
21-
Analytical Hierarchy Process
22-
Spearman
23-
Inconsistent
24-
Vision
25-
Mission
26-
Goal
27-
External Factor Evaluation
28-
Internal Factor Evaluation
29-
Competitive Profile Matrix
30-
Internal- External Matrix
-31 تونل ها، پل ها ، گردنه های مه گیر و نقاطی از راههای کشور که در آنها آمار تصادفات بسیار است.
-32 در این رابطه طبق تجزیه تحلیل های آماری در دفتر فناوری اطلاعات سازمان مشخص شده است که احتمال وقوع تصادفات
منجر به فوت در راههای اصلی نسبت به آزاد راهها بیشتر است.
www.SID.ir
دوشنبه 27/6/1391 - 6:42
پسندیدم 0
UserName