شاید این جمعه بیاید شاید ...
توسط : daryayemavvag
شاید جمعه ای دیگر ...
 
جمعه ای بود وگذشت و در حصار شایدها باز ماندیم!!

آنقدرها هم که گفتیم وشنیدیم منتظر نبودیم!!

اشتیاق آمدنت را فریاد زدیم ولی در هیاهوی زمان فراموش کردیم انتظار و عاشقی و دلدادگی

چگونه است.

جمعه 10/6/1391 - 12:56
پسندیدم 0
UserName