بچه های همیشه مضطرب
توسط : jtayebe
شیوه‌های فرزند پروری والدین از عوامل تاثیرگذار بر سلامت نوجوانان است. والدینی با شیوه‌ فرزند‌پروری مقتدرانه، دارای فرزندانی با افکار اضطرابی و علایم وسواس فکری عملی پایین هستند.

به گزارش وب دا، پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی یزد، نقش شیوه‌های فرزند پروری در پیش بینی افکار اضطرابی و علایم وسواسی فکری و عملی نوجوانان را بررسی کردند.

در این بررسی آمده است: سبک‌های تعامل والدین با کودکان و یا نوجوانان تاثیر شگرفی بر شکل‌گیری شخصیت و سلامت‌روانی و بروز برخی علایم روانپزشکی دارد.

بر اساس این گزارش، هدف پژوهش حاضر پیش‌بینی افکار اضطرابی و علایم وسواس فکری و عملی نوجوانان براساس شیوه‌های فرزندپروری والدین است. و روش بررسی این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی است.

بر پایه این گزارش، برای انجام این پژوهش، 180 نفر از دانش آموزان مذکر شهر مرند به صورت نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شده‌اند. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه‌های شیوه‌های فرزند پروری والدین Baumrind، پرسشنامه افکار اضطرابی Wales و وسواس فکری عملی Maudsley استفاده شد. داده‌های تحقیق با ضریب همبستگی پیرسون ورگرسیون چندگاه تحلیل شدند.

این بررسی حاکی است: علایم وسواس فکری عملی و افکار اضطرابی رابطه‌ مثبت معنی‌دار با شیوه‌های فرزند‌پروری مستبدانه و سهل‌گیرانه و رابطه‌ منفی معنی‌دار با شیوه فرزند پروری مقتدرانه دارد. شیوه‌های فرزند پروری توانایی پیش‌بینی سطح علایم و سواس فکری عملی و افکار اضطرابی نوجوانان را دارند.

گفتنی است: نتایج پژوهش نشان داد که شیوه‌های فرزند پروری والدین از عوامل تاثیرگذار بر سلامت نوجوانان است. والدینی با شیوه‌ فرزند‌پروری مقتدرانه، دارای فرزندانی با افکار اضطرابی و علایم وسواس فکری عملی پایین هستند.

دوشنبه 30/5/1391 - 18:0
پسندیدم 0
UserName
x