چگونه صدای اذان در کل جهان قطع نمی‌شود؟
توسط : jtayebe
یک ریاضیدان اماراتی طی تحقیقات خود به این نتیجه رسیده است که صدای اذان
در طول 24 ساعت شبانه روز در هیچ یک از نقاط کره زمین قطع نمی‌شود.


"عبدالحمید الفاضل" پژوهشگر اماراتی بر اساس یک معادله ریاضی گفت: اذان

که نشانه دعوت دین اسلام به نماز است، در هیچ یک از ساعات شبانه روز از
روی کره زمین قطع نمی‌شود و هرگاه در یک منطقه اذان به پایان برسد در
منطقه دیگر آغاز می‌شود.


وی در مورد پژوهش خود توضیح داد: کره زمین به 360 خط طولی تقسیم می‌شود
که زمان هر منطقه را مشخص می‌کند، و هر خط طولی با خط بعدی دقیقاً 4
دقیقه فاصله دارد.


این پژوهشگر تصریح کرد:‌ با توجه به اینکه اذان نیز در زمان مشخصی در هر
منطقه آغاز می‌شود، بنابراین به فرض اینکه مؤذن، اذان را با رعایت قواعد
و به نیکویی ادا کند، در طول 4 دقیقه می‌تواند اذان را به پایان رساند.
بدین ترتیب با پایان اذان در یک منطقه، اذان در منطقه بعدی آغاز می‌شود.
دوشنبه 30/5/1391 - 17:45
پسندیدم 0
UserName
x