پروردگارا !
توسط : گردباد

 

از خصلت طمع که دنائت آورد و آبرو ببرد .از بدخویی که دل دوستان بشکند و

به دشمنان نشاط ونیرو بخشد

از لجاج شهوت که همتهای بلند را پست سازد و پرده های عفاف و عصمت چاک زند به درگاه تو پناه می آورم.

                                                                                                                   < آمین >  

دوشنبه 30/5/1391 - 17:17
پسندیدم 0
UserName
x