خوشبختی
توسط : shermineh

خوشبختی یگانه چیزی است که می توانیم بی آنکه خود داشته باشیم. دیگران را از آن برخوردار کنیم.
جمعه 7/11/1390 - 0:3
پسندیدم 0
UserName