گرانترین استان كشور
توسط : rohi1346

گرانترین استان كشور

در سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۷ تهران با ۱۱۸.۹ میلیون ریال و ۱۲۱.۵ میلیون ریال بیشترین هزینه‌ها را برای ساكنانش داشت و عنوان گران‌ترین استان كشور را به خود اختصاص داده بود.
ایسنا:  نتایج طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای شهری نشان می‌دهد كه در سال گذشته استان فارس بیشترین هزینه را برای ساكنانش ایجاد كرده و درو واقع جایگزین تهران به عنوان گران‌ترین استان كشور شده است.

 براساس نتایج این طرح هزینه یك خانوار شهری در استان فارس طی سال گذشته ۱۴۶ میلیون ریال برای یك سال بوده است. این درحالی است كه تهران در رتبه بعدی قرار گرفته و هزینه ۱۳۰.۸ میلیون ریال را برای ساكنانش ایجاد كرده است.

در سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۷ تهران با ۱۱۸.۹ میلیون ریال و ۱۲۱.۵ میلیون ریال بیشترین هزینه‌ها را برای ساكنانش داشت و عنوان گران‌ترین استان كشور را به خود اختصاص داده بود.

با این وجود استان سیستان و بلوچستان همچنان كم هزینه‌ترین استان كشور طی سه سال گذشته است به طوری كه هزینه یك خانوار شهری در سال گذشته برای این استان ۷۳.۹ میلیون ریال در یك سال بوده است.

نتایج این آمارگیری نشان می دهد اگرچه در سال ۸۸ نسبت به سال قبل آن هزینه یك خانوار شهری در استان تهران بیش ازدو درصد كاهش داشته اما این تغییر در سال گذشته نسبت به سال ۸۸ به بیش از ۱۰ درصد افزایش رسیده است.

همچنین هزینه‌های خانوارهای شهری در استان فارس درسال گذشته و سال قبل آن ۲۷ درصد و ۲۵.۲۵ درصد نسبت به سال‌های قبل خود افزایش داده است.

در استان سیستان وبلوچستان به عنوان كم هزینه‌ترین استان كشور افزایش چشمگیری در هزینه‌های سال گذشته نسبت به سال قبل آن رخ داده و افزایش ۲۸ درصدی در هزینه‌ها ایجاد شده است.
دوشنبه 19/10/1390 - 21:54
پسندیدم 0
UserName
x