عید غدیر , عید علی
خورشید چراغکی ز رخسار علیست
مه نقطه کوچکی ز پرگار علیست
هرکس که فرستد به محمد صلوات
هـمسایه دیـوار بـه دیوار علیست

 

دوشنبه 23/8/1390 - 14:2
پسندیدم 0
UserName